పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/200

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

然。 乏 产志 శీ నా పఁ చు 19 : పిగుదుపొక్కిలి మెజకపల్లముగప్పఁ శాల వెలువ వంటి వేల X ట్రి 〕肥 میr అంచకొదవులగమి బెదరించు పోల్కి నందెచప్పళ్పు ఫుల్లుఫుల ను చు మెుఆయు ー ^^ * rwr్న بــحنة నడుము జవజ వలాడఁ గీల్లడఫుటించి 23 వచ్చెముక్క-ంటి సేవకు మచ్చెకంటి. S g S JJ He S Se A AS K JSSS S eS AAAAAS S S ర సికుఁడు పోవడు పల్నా డెసగంగా గంభమైన నేకు లెవచుకుకా వసుధేళుఁడై న గున్నాను గుసునూస్త్రం డై న జొన్న కూడే మెసవున్. . అంగడి గూగ లేదు వరియన్నము లేదు శుచిత్వమేమి ੇ దంగ న లింపు లేరు పియమైన వనంబులు లేవు నీటికై భంగపడలగఁ బాల్పడకృపాపరులెవ్వరు లేరు జా ప్ర'లె న్నంగను సున్న గాన పలనాటికి వూటికిఁ బోవ నేటికికా. వీరులు దివ్యలింగములు విష్ణువు చెన్నడు కళ్ళిపోతు তেণ্ড జారయఁ గాలభైరవుఁడు నంకమశ_క్తియ యన్న పూయున్ గేరెడు Xంగ ధార మడుఁగే మణికకగాఁ జెలంగునీ -కా రెవుపూడి పట్టణము -" నిxశా పలనాre &వారికి కౌ. EO . దోసెడు కొంపలోఁ బసుల తొక్కి_డి మంచము దూడ రేణముకొ ూసిన వంటకంబు పసి బెూలురచే"చము వి _స్తరాకులున్ ఖీ మాసినగుడ్డలున్ దలకు వూసినముండలు వంటకుండలున్ కాసెడు కశ్రులుంద ల పరాదు పురోహితులింటికృత్యముల్ (تمتع o ఫుల్లపరోజ నేత్ర! యలపూతనచన్నులచేఁదు దావి నా డల్లద వాగ్ని మింగితి నటంచును నిక్కెద వేల! తిం తిణి