పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/199

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

j : “[... е о х 5 š 9 3 5 о А 83 ". పొచ్చెం బింతయు లేని హంసనడతోఁ బొల్పొందు లేనవ్వుతో బచ్చల్లాపినకులు- ముంగరలతో ವಸ್ತನ కెమ్మోవితో నచ్చంబైన ముసుంగు వెట్టి చెలితో నామాట లేయాడుచున్ వచ్చెంబో కుచకుంభముల్ గదలఁగా వావూకి తాసీళ్ళ కన్. పువులు కొప్ప నందరిమి ముందుగఁ గౌ న సి నూడు చుండఁగాఁ 引 జివ్వునఁజంగనాచి యొ చేతను బ్రోక్ష లిపూని యొయ్యసన్ నవ్వుముఖంబు తోడఁ ద సెవం దనుఁ గ్రాడుచు నాcభుజూచు చుక్రా సువ్వియసువ్వియంచు సాక్ష సుందరి బియ్యముదంచె మొుంగిట క్రా తై" శ్రీుంక యుగ ఫి గదగిత్ర కాంతిచ్చటల్

  1. سيسي చెక్క-టద్దములపై :کج فہ S چSTتین ت

烏 నిటలేందు హగిసీe) కుటిలకుంత్రాలములు చిన్పా మెూముసఁ జిందు, దొక్క బంధురమా_క్తిక పకబహ రావళుల్ గుబ్బ చన్నుల విూఁద గునిసియాడ కరకంకణ క్వణక్వణ నిక్వణంబులు పలువూఱు రాతి పై cబరిఢవిల్ల yحمی\سم - سسش Å. ఓ రచూపుల ವಿ೬ುಬಿ_ತ್ತಿ వూc ?గులా: బా హుకుశలత ఁ జక్క_ని మెూ హనాంగి పాటఁ బాడుచు గూర్చుండి కోటిమినాఁద బిండిరు బ్బంగఁ గన్నుల ఁ బండు వయ్యె బొమవింటఁ దొడిగిన పూవింటి బొగి ముల్కి_ పోల్కి-ఁగస్తురి సోగ బొట్టుదిద్ది చక్ష చ లినాయి శ్రార ఇ ల రేక్షలు.S* త్రా గొలకులు నెడలఁగజ్జలముదీర్చి పొడుపు గుబ్బలిపిూఁదఁ బొడము సీ రెండనా గ్ర ౧గు చU\దులు "gr్చూ రైక దొడిగి 熱