పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

172 ఆ c ధ క వి త ర 0 గి శి దక్షిణంబున నున్నదండపాణీశసఁ దూ హేంపంగ దండపాణీశ గుండు 首, వస్వామి శికాలభైరవుండు さ○& నందీశ్వరుండేమి 6০ ত০53O252 8 కాశికాస్థలము ਨਦੇ ב23 סכ8יסל S3%: తీవకర తేజ ! సత్వివశీతనూజ ! ఈ పురాణ ముందలి శైలికొఱకా ఆుపద్యముల వు బా మారించె చను. గ్జా". ద క్రౌ రావు లాప్ళ త్రతుల సౌందర్యంబు వర్ణింపఁగా జక్ష శ్నోత కులాధినాయకునకున్ శక్యంబె తచ్చారు ఫా లక్షేత్రంబును 2లోల శ్రేక ముని CRక్రా- లజ్జాభరకాంతుఁడై నక్షతేళుఁడు శంభు శేఖర సుధాంధస్సింధు పూరంబులన్. ౧ ఆ ఉ, ఏడు ది సంబు లన్న మున కెడ్డముపుట్టిన యంతమూ తలో గనేడుచుచున్నవాఁడవు మునీశ్వర ! నేఁడును నీదుధీరతల్ శివుని భార్యకు గాశికిఁ బుణ్యరాశికిం 5לס555 : a38יס గాడ నొనర్పు యాచెదవు కంఠపుఁసోధము పెచ్చు లెచ్చంగన్.9ఆ ఉ/ ఎక్క_డఁ జూచినం సరసి యొక్క డఁజూచిన దేవదుంది రo బెక్క-డఁ జూచినం గటిని యొక్కడఁ జూచినఁ బుష్ప వాటికల్ ఎక్క-డఁ జూచినన్నది మహీ వలయంబున భీముమండలం బెక్క-డ యన్య మండలము లెక్ష_డ భావన చేసి చూచినన్ 3 ఆ. శా. శంభుండంబిక పల్కు-ఁగైకొని జగత్సంరక్షణార్ధంబు సం స్తంభించెన్ నిజకంఠగోళమున విశ్వభ సంతాన &бо రంభౌగ్రంభ విజృంభణాద్భటక లార్మౌ దంబుఁ గా కోలమున్ జంభారాతి మణి ప్రకల్పిత విశేషానిర్విశేషంబుగన్, وع يح ము, కలిదోషంబున నిష్టు రాతకులునున్ గామాంధులుం గా పక్ష ర్ములు నజ్ఞానద వాగ్నిదగ్గలునునై పోద్యనహాశార .י-סס