పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

* به ده ؟ 艷 مسم ,5 Nيي . بب కోటి ఫలి, సేల, పలు K గ్ర, సంపర, మెపిల < గా మల :ు, •- گنگـبـ గౌతమి, వృక్ష గౌతమి, వుల్వ బాగ మొదలగు వ్రుణ్వ నదులు స్ ? గఁ 5? 3"> *ju- * പ്പ് .دمعي نیa వ్వాసుఁడు కాన్త్య す。シーをさ sかもミssas °。 క్ష బాధపడి ○ श्रं ബ جھی. گسست. * منير . يبد యా గమాముఁజైంది కాశిని శపింపఁ బ్లాగా నన్నపు--బ్లామహ దే: నూతని エ 『 ميسم * "కా హశీ గ్రవున సంx యూ * : ാ సు f マ בה" statu చు °,

x

زائم C الفهيد す。 2 S.--> میبی _ -جي 骨 ుఢ్కా மணி s. R*పించి, కాశి క్షేతమ ను : cదించి ఫ్రిక్షా కావున, ని వుండఁ దగవస్ యౌ- జూపి 5 ప నచ్చజు వా" సి వ్వాసు డీపాంతము న కరు దెంచి, 齋 メ _ مئیت: యిచ్చటనున్న యగస్త్వమహర్షి ది సెందక్నించి యోగా తెవి చే స్చేపాంత

  1. & rgmrخذ ములం నలి వుణ్యకే יה:רaso e385 כסג,ST":ט

, & పీ Ε? r 홍 すso సె さ সুশে তে-৪ మమును, నిందలిభీమేశ్వరుని సేవించుచుఁ గాశి త్యాగ భేదమును వూన్పుకొనుటయు ξ ΧcξεS కలి

  • }

o さ ప య S5оо ఈ కింది రెం:ు పదములలో దము సూచింపఁబడినది. さ. ద క్షీ 3 で一を"マjX öよos ద శౌ గామంబు బి ఎుధావువు ధవ్వ o్మ ல், ينة క్షోణీమండు ర క్రౌ ముడి డా నిఁూగ డ బహ్మకు వశమే. సీ. భీమేశ్వరేశ్వర శీమహా దేవుండు హిమధామవూళి విశ్వేశ్వరుండు సప్తసోదావర సలిలపవాహంబు సాకౌత్కరించిన జహ్ను కన్య తిరుచుటుమూలెలో దిర మొనగణపతి & D سیاست —S యే కాంతడుంఠి విఘ్నేశరుండు