పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

- 'கடி Wol 17s, たつ つ う ° さ > さ * ○ X Af నను వేలంబును గొల్పు దేవతలు శ్లా లా యేమి యా వంత్ర చ o .ே உ.ை సనై నం గలి "చ్చుఁగాక మెయిమైఁబోనిచ్చునే యెవరిన్. も33 き。 మూుని భోజనావపరమ ధ్వమునం గొని నూడ నిశపనిం انگل-سسته بسیج నియ సంసు తింప విను శింప ను మీూగడ ఖండశర్కరా تنہاسس۔ సాన క్ష ముగ్గడింపఁ ుత్తిపక్ష చట్రూ విస గ రో*పర )KT التالي سلسبي- جبصميم * -కా నన మొస సేయధక వుల్లునొయంచు మదిందల0ప దున్. ఆూ -- ○ اسسسسسة تيسسه దీనికి భీముఖ 3డము నియు, గోదావరీఖండమనియు నామాంత్ర రములు. స్కా-Cదపురాణావు.లో గోదావరీఖండమును భాగమున ది యాంఫీ కణవుని కవి యీ కింది పద్యములలో జెప్పియున్నాడు. క. బంధుర సపాదలక్ష గంథంబై యై దుపదులు ఖండంబులతో సంధిల్లును స్కౌ-ందం బన సింధువునకుఁ గాల్వ లమరిచిన చందమునన్, వు. అరవిందా_ష్ట కృతపతిప్టుఁ డగు ద క్రౌ రావు భీమేశ్వకే శ్వరు వూహాత్మ్యాముతోడఁ గూడి భున నశైఫూస్పదంబై యభం గురమై స్కా—ందఫ రాణసార మగు శ్రీలో దానరీఖండమున్ బరిపాటిన్ రచియింపు మంధ్రజగతీ భాషా ప) బంధంబుగన్. R*దావరీ మండలమందలి ద టౌ రావు (దా డౌరామముని యిప్పడు పిలువఁబడు చున్నది) యొక్క-యు నందుఁ బతిష్టింపఁ 2)愛 యుస్న భీమేశ్వరుని యొక్క_యు మహివు లింగు విశేషముగా వర్ణితి ములైనవి. దక్ష్పిండిచ్చటనే యజ్ఞమొనరించెననియు, వీరభద్రుఁ డా యాగమును నిచ్చట నే ధ్వంసము చేసెననియు నిందు దాహృతమై యున్నది. ఈపట్టణమున కీనామము వచ్చుటకీ కథ యే కారణమని చెప్పదురు. సందర్భవశమున సీద తౌరామకుఁ బరిసరములయందున్న