పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–42

శీ గా పఁ దు 165 ای نب۔ 8ంచునప్ప డు ੇ 5ਾਂ సంగ–ృత : మూసములు. * గా వ్వములను స్o ్చు)ు వు చిది కాద నువూ ఝుని నేు. "కా S-ణా వవు కే వున పునం వంచుకొని యాం ధీకరణము సేయఁ జూచిన చో* గc: ముక ను ساسان سیستمها పేలవమొగ ను0డు సు. శినా ఫ్లు :ు, తిక్క-నాది క్షి వుల భారత్రాదుల പ് ട് ** برای اینکه - § يا , سح وحبسحه ് ു. ー、エ "さ* వలె స్వతంత్రింపక Aلمے ఫ్యమైన 33విజsు: ద నా యో కణము మూలాను నారముగ నుండవలయు నవు ను బ్లేశము కలవాడుకుచే, శీహష్ట్ర నిపదముల యంది మిడీయు న్న బొ నా వుం 3యు వ న్చుక さす→○ 。 ריישר الخع మొన బద్వమును రచించుట కష్టమనితోఁచిన కొన్ని కౌవులలో మూల ○ 犁D మందలి పదములనే యుపయోగించి యున్నాఁడు. తెన యిచ్చవచ్చినట్లు rы", ఫ్రెలిగ్ చుట కిది పురాణము కాదు. ఇందలికధ యత్యల్పను ఇది నాహిత్యము నలవరచుకొను విద్వార్డుల కుద్దేశింపబడినది. డ గూట ~ * أمسية ~! * మనసుసం దుంచుకొన్నచో శినాథుచి ఝూం థీకరణము నెవ్వను استانها నా క్షేపింపను. ఇందులకు దాహరణములను జాలఁ \ సేయవచ్చును. మచ్చునకొక్క యుదాహరణమిచ్చెదను. నల ను హారాజును నిద్ర سیده నుండి మేల్కొ-ల్పుటకై వైతాళికలు • • గృహా రామ ప దేశముల యందుఁగాకులు ను కో నెలలును గూ యుచున్న • వని కెలుపు సందర్భ మునె శిహుడా o లధ్వనులను నై పధమున శ్లోక్షములో ను త్పే સ્વ سیاست rur مسیه స్పీంచియుస - cడు. ○ పతినియమిత వాచా వాయ సే నైమపృష్ణః భణపణి భవశాస్తే తాతజః స్థానికా కా వితివిహిత తుపీ-వాగు త్తర కోకిలో భూత్" も「DF-E.○ -క్రాక్షులు కావ్ కావ్. అనికూయుచుండ నాధ్వని క్లౌ. క్రౌ. ఆy A ప్రశ్నించుచున్నట్లున్నదనియు, కోకిలధ్వనులు తు. హీ. తు హీ. యని యా పశ్నల కుత్తరముల నిచ్చుచున్నట్లున్నదనియు శీ)హర్డుఁ డ్ను త్పేషించియుండెను.