పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీనాథుడు శీహస్తవి వలెఁ జింతామణీ మంతతత్పయఁ హ సాంతుఁడ వీశ రా భాశీలుండ వచం ది జిహ్మ Iంతు: ?) Š ర్చన కభాశీలుం వభ్య ;3 బహ్నండాది మహాపురాణచయ తాత్పర్సార్ల నిర్దారిత jహ్మ વ્યા ప్రాథే "ధ జా న |్చ ^ 龜 బ) హ్మ క భౌవిధానమువు భాగ్యంబు నామాన్యమే నైషధాం ధీకరణమునఁ దా నవలంబించిన రీతిని గూర్చి శీనాథ కవి గ్రంధాంతమున నిట్టు నుడివి యున్నాఁడు. 'మామల్ల దేవీ నంద నుండును, శిక్స్-రలోహణాచల రత్న పరోహంబును జి 3 శామణీ మంత్రచింతన ఫలంబును, గన్యాకుబ్జ రాజాస్థాన రుగ వుంగభౌ భరణంబువు గౌడవిజయకావ్యకర్త యు: X3D చక్రవ_యు ఖండన గ్రంథకానుండును, వై తండికకమలమండ వేదండం బును సగు భట్ట హద్ద మహాకివీశ్వుండుఁ గవికులాదృష్టాధ్వపాంధుం నర్చిన నైషధశృంగార కావ్యం బాంధభాషా విశేషంబున న శేష మనీషి హృదయంగమంబుగా శబ్దం బనుసరించియు, నభిప్రాయంబు గుర్తించియు, భావంబు పలక్సీంచియు, రసంబుఁ బోషించియు, నలం "కారంబు భూషించియు, నౌచిత్యం ఔదరించియు, ననౌచిత్యంబుఁ ురిహరించియు మాతృకానుసారంబునఁ జెప్పఁబడిన యీ భాషా