పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ములోఁ బూరించినట్టును జెప్పచున్నారు. سینما 5. తక్క_క నను టయుఁగూడ నమ్మనష్టము కాదు. అయినను రావు సింగ వసుధా వుడని యే యున్నది. కానిసర బట్టి యును శీనాథుకు దర్శించినది పర్మబిరుదము లేచి సింగనృపతి యొు యని స్థా తమగుచున్నది. ఇక శీనాధుఁు స చెప్పిన పద్య విూ క్రిందికొక్క-టియె కన్పిచున్నది. “g. స్వనామధేయము శ్వునికే నావు సింగజవపాలున కే యుర్వింజెల్లును దక్కొ_గు సర్వజ్ఞండనుట కుక్క-సామజమును శేు” ఇది శీనాథుని దనుట కాధారమేమిగలదు ? ఈపద్యమును జెప్పిన పిదప ځكهeئوبD రెడ్లయూస్థానమునకు రాగా రెక్షాతని నిచ్చకాల మూరి యని యూ క్షేపించిరఁట ! శీనాథుఁ డాపద్యమున క ర్థాంతర మున్నదని బదులు చెప్పెనఁట ! ఈయైతిహ్యమును RT°o&eso విశ్వ సింపకున్నను విశ్వాస్యము కావచ్చునని శీప్రభాకరశాస్త్రలుగారి యుద్దేశము. ఈపద్యమును రెండవసర్వజ్ఞని (పుట్టుసర్వజ్ఞఁడు) కడఁజెప్పి తరువాత శీనాథుఁ డే రెడ్లయూస్థానమునకు వచ్చెనో తెలియదు. కొంక