పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

154 ఆ 0 ధ క్ష వి త రం గి శి గూర్చి విశేషముగా జర్చించి వీరని వారని యెవ్వరిని నిర్ధార િ యఁజాలక తుదకు సేంగము నామ ధేయుల దిగువు గను సర్వజ్ఞ •}వు గా:వించి విడిచి పెటి · ఆసి వాసి తుదకు వడవ తగ్రములోని యూన ుకై సర్వజ్ఞబిరుదము లేవని నిర్ణయించినారు ఇట్టియ భి పాయ భేదము లను గ లిన్సన పండితులు మణికొందఱుండవచ్చును. 签 నా భుఁడు చూచిన సింగ వునా యని నిర్ణయించుటకు స్వజ్ఞ బిరు న ముతోఁ బవి లేదు కబికు దము యజ్ఞము చేసిన పిమ్మట వచ్చెడి సోవు యూజ బిరుదము వంటిది. మొదటి సింగవు నా యeడ్డు పండితుఁడై wo _క్తిగాంచిన పిదప నాతని కీబిగుదము سیستمه వచ్చినది. కొంతకాలము గడచిన పిమ్మట నా తనిని సర్వజ్ఞఁ డని పజలు పcడితులు కవులు పిలునఁజొచ్చిరి. అందుచే నాతని కాన్యముల యందు స్వజ్ఞబిరుదము కప్పకు బ లేదు. అం నూతమున నాశనికా బిరుదము లేదన రాదు శినాక్షువకుఁ సార్వభౌమబిరుద మొక పభు వుచే నీయఁ బడినది అంతకుఁ బూర్వపు గంభములలో నాభిపద లేదు తరువాత వచ్చినది. సింగభూపతికిఁ బండితులును బ) జలును నెప్పడా బిరుదమును బసాదించి గో అప్పటినుండియా బిగుదము వాడుక లోనికి వచ్చినది. అది వజకాతనికి లేదని యనుకొవినుదు వ నఁ

ు యోజనమేమి !

యజ్ఞ మొనర్చిన సోవు యూర్తి వును వునికి సోవుయూజ యని పేరుంచినారు. ఇతిఁడు పుట్టుసోమయాజి. అక్లే రెండవ సింగ భూపతికి జన్మములోనే సర్వజ్ఞనామము లభించినది. దానినిబట్టి శీనాథాది పండితులందఱు సీతనియాస్థానమున నుండిరని యన రాదు. ఇతఁడు పట్టు సర్వజ్ఞుడు. అతఁడు పెట్టుసర్వజ్ఞఁడు. 7 SJ eð2SF- ليع శీనాథుఁడు చెప్పిన “దీనాగార టంకాల?? యను పద్య మొక్కటియే, శీనాథ సింగమ పభువులకు సంబంధమును గలుపునది. అందు “రావు సింగ మహీపాలు ధీవిశాలు' అని యే యున్నది. సర్వ