పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

so - - it * . 5- * } స్థాంచియుండును, పెవషపదవుల గ^ * ** శా * : కాయ , తీaద يجة ينغ 氯 , > سس2 aچم...w۔ -rer فيهينهa - - و يَة يحسم & ~ * ممسيح ず、S -ವಿ ಯಿ ನ છે. డు. ది వినిబట్టి s న వ్రా す。 s :SY : s "స ది చెు : 33 °Y ~ച് జేవ ూయల వి3ు : ద రు వె" త మఃప్త మెు పుడు ぎでこをさす、ごぶたを;ミ。 سيجية lo- "یی است که به اعر تس $ A. లు వ బడి యొు రెండి వ దేవ రాయలవు Yూడ నా భుఁడు క్శంచి యు Cడవచ్చు న వియు సేక్తిపై ముగుచున్న ది )愛○ "س" יכיר ב: o or- : بلایر 一ー、--* چ تی۔ یمن یہ ssصلى الله عليه وسلم۔ عر يكد يسهم قة శనా ఫ్లు కు మొు : 3 డె : కాయలక్షా 2 ) : క్రాల క్ష వు ది గా 3 డవ దేవకాయలచే ౧క E: , వాంతిమున నా వాగానకళా కము > -- امبر * & r جلر ూ سی امام ు డసి, ప్రాయూ వూ hస Xంచి E* Sు), :చి పయ"ు మాక ~ *: ట్ర్నౌ 3 ہم ".4 گیاهà 选 ് പ് <! ཨག་། ئيس - سياسية _ به سببS O బ్రూష ము సెు గృతీ యిచ్చి さ」文字 ○ご.2ご一丁、すreのミ勢文S3で 丁で2。 యో" ద షా కము వచ్చి య చ \ట రెడ్డి పభువుల యాన్దానమునఁ గవి మె بیستم بسی .3 ميسم Ir Ç.... عيينعدمة C文xxし○ リる窓) నిర్ణయించుట యొ సవు3 : సము" o శ్రీనా పని శారవి - చిన పక్వజ్ఞనిఁూర్చియు గనకాభిషేక ను గూర్చి యుఁ బండి ఫుల యల్చివాయమును 予さぎ。ま 3 Sన్వయించి

333

పైన నేను చేసిన సిద్ధాంతమ లవు నిలుపవలసి ున్నది. ఈ వివయ ు చేసిన పండితులు మువ్వుస. ౧ శీ పభాకర శాస్త్రలు గారు 9 శీ కేశలింగముపంతులు ,,འི་བུ“ "ماسه ته ده గారు 8 శీపేక భద్రరావుగారు, వడవ తరములోని సింగ వునాయనికి సం S;బిరుదము లేదనియుఁ దొమ్మిదవతకములోని సింగవునాయని కే యూబిరుదమున్నదనియు శీ ప్రభాకరశాస్త్రలుగారి యభిప్రాయము. మొదటి యూతనికి సక్వష్ట బిరుదమున్నదనుటకు సందేహము లేదనియు రెండవయాతనికట్టిబిగు దము లేదని కొందఱందురుగాని యూతనికిఁ గూడ నాబిరుదమున్నట్లు తలంపవచ్చుననియు శ్రీపంతులుగారు కవులచారితమున వాసినారు, శీవీరభదరావుగా రాంధులచరితమున ' వెలుగోటివారి వంశ చరిత్ర గంథకర్తలు సర్వజ్ఞసింగభూపతి యెవరను విషయమును