పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ੇ వ ూ co, و ثلاتة "لبير s— گفته "عليج పతా: దేవరాయలు, ఆవు నావూcశ్రకవుల చె 중 દ ま> 玄5 玄 < 芝) యు, శినాథుఁడు తన పద్యములు కొన్నిటిలో బౌ: فر § మ3 నుపయోగించుట చేఁ గనకాభి పేకమును జేసిన నగా 3 జు à يعنصخ8

వ च् వ రాయ జే యని నిర్ధారణ మొన 3్పవలయుననియుఁ గొంద చున్నారు. ఈ యిరువురి నావు:ములును Nూడ మొట్ట మొదట يخطابي مساـ 3ですec文○ey恋 ○。] ప్పవలసియున్నది. ఆుచుగా శాసన వాజ్మ \ } است. Sు क्लर्ट యముల లో విరువు" ను నావూ స్వాముగా డేవ కాయలని యే వాడు చుందు గు. వీర, పతాష, కౌ; శబ్దములను విశేషణములనుగా జ్చే యప్పడప్పడు చెప్పచుందురు. మొదటి దేవ రాయలకు పౌః, వీర పతాపశబ్దము లుపయోగి చిన శాసనములుకొన్ని యున్నవి. (నె. శా. o 3)23 o 2 A. R. 399 of 1926 శీనాథుఁను దేవ' శబ్దమును డచి పౌ1: రాయయ వియు పొన్లచే వేంద రాయ యనియు, దేవ రాయ యనియు వివిధ విధముల నుపయోగించి యున్నాఁడు. ఆ నేక స 3○ -కా ^ ణములచేఁ గనకా పేక మొు చేసినది మొదటి దేవ రాయలని నిర్ధా రణ మెనప్పడు. 1 పౌఢ శెబ్లము నుబట్టి డానినిఖోసి వేయ రాదు. Q చాటువులు గాని యొక గంథములోనివి కావు. ఆ చాటువులు , శినా ఇ1కును పె° • ; శబ్ల ముపయోగింపఁబడి యున్నపదములు థు వివని నిశ్చయముగాఁ జెప్పట కాధారములు లేవు. అవి యూతని వే యైనను శ్రీనాథుఁడు రెండవ జేవరాయలను జూడ లేదని కూడc జెప్ప శ్రేము. ఆతని రాజ్యకాలములో మొదటి యిరువది సంవత్సరములు శీనాథుఁడు జీవించియున్నాడు. ఆ కాలములో నెప్పడైన శ్రీనాథుఁడు పౌఢ దేవరాయలపై బద్యములను జెప్పి యొు డెనని తలంచినను దలంప వచ్చును. కాని యంతమూతమున రెండవ దేవరాయల కాలములోఁ గనకాభి షేకము జరిగెనని తెలంచుట కిసుమంతయు నవకాశము లేదు. శీపభాకర శాస్తులుగారు శీనాథుఁడు పౌఢ దేవరాయలను జూడఁబోయినప్ప గు మువ్మాక విని గూర్చి చెప్పిన పద్యమిది యుని వాసినారు.