పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

$. నా పఁ గ్గు 143 d 5・ كامكو -* جمجمه س۔ * بيتسه - க்_க் #hstäశివాపుజన్నము 獸 ? ○3三-○ー○ 3三 స "ు ము న షీ) యుఁ *. ^. _ t * இ . ** కాపెకము ౧క8ం-౧క 3:1 నకు మనవియు శిమ్మయ్య గారి యఛి ל

  • - * خصحيح سياسي نیم جمہ ہے - యము ఉండివుని " వాదించు ఒక నామ ను =ునకు

3. "سة ه مسمسة يعلنضج. .ی۔ * - * عدهای: నప్ప దేండ్ల వయసువ నెక్కువగ వు- జనో డెబ్బ డే - వయసు: - "يا لمياه. مبد

  • * g. ത്. മൂർ یافتیم: 3.$ "پیم సా" O 3్న Sー Χι نة مع تي لا بلاد " لم ఓసే బొు. *్నది ۹-یکی بود که پسی **

l * يا * - # X پسر ,يم» -wo- - Go جتنمي .مس. كاسامه گ ست بنی۔ م۔ ۔ ہم صلى الله عليه وسلم - جس بچ - ബ- حسمی میسحی * م* సింగమ నాయ చి శీణా సz ప - చెప్తో పెలుప ఖేదు. ఆ : : སི།, אר"י - * - S్ళ : Mure", య మy:ు గూe : : 「シ選でき、に で○桑○é3斐む స వు: యము చేసినఁగా

శీతమ్మయ్య గారి పT ప క ను పిలువ ను { { 2。 مسيسها સ્ટે నేరు గా సొమునఁ గవినాగభౌమ బిగుదమును "షా విg"నక్ష

  • AW "A.

-- గాశీఖండమున నైచికొచియుంచుట చే నీ గ భక్వయ చనా కాలమధ్య

  • ぐ عامس మునఁ గనకాభి షేకము జరిగెనని శీ తమ్ముయ్య గారి యభి పాయము.

2 శివ గాత్రి మాహన్మ రచనా కాలము క్రీ. శ. ౧కళం పాంత AG * هكد ة دم كم へ * <「, s" :గు వి శీ న్ముయ్యగారం రించి యున్నారు. ఆ గం:కృత్యాదిని < శీనాథుఁు నా (భౌముడవని వాసికొనియుండెనని తమ్మయ్య గారనుచున్నారు. అకృత్వాది శినాథుఁడు వాసినది కాదనియు నాతవి యనంతర మెవరో రచియించిన నియు నొక వాద మున్నది. అందు చేఁ దన్ముుగా వాదు: కిదియొక యో-ధారము కా కేదు. శివ కా త్రిగూహత్మ్యమొంజలి గద్య" శీనాథుకు కవిసార్వభౌమ పఎము ని ప యోగింప లేదు. కాశీఖండమున గృశ్యాది యందును గద్యమున మొూడ నా బిరుద మున్నది. దీనినిబట్టి స్థివ గా తియావాత్మ్వ రచనా కాల:ు గాశీఖండమునకుఁ బూర్వమనవ-సివచ్చును ੋਂ శి,ు థుఁ డీబిరుదము నుపయోగించుటలో నంత శ్రద్ధవహింపలేదని తెలంపవలసివచ్చును. ఇట్లుగలంచుటయే సమంజసమని నాయభిపా యము. కనకాభి షేకమునకుఁ బూర్వమే కవిసాక్వభౌముడవని 8)sభుఁడు చెప్పకొనుచున్నట్లు శీ) ప్రభాకరశాస్త్రలు గారనియున్నారు.