పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

142 ఆ 0 ధ క్ష వి త రం గి డి స్థ క్ష్చే - •్ప భాస: వాజ్నయనాహాయము ను గొని విమ్ముంచి இல், టూ - వె: ల మణయ్య గారు. {౧) కొండూర S*గట శాసనము を) Ve వలన మొదట్లో బుక్కి, రెండవ హ హర రాయల కాలములలో చంధ హషణ కీ నిరాశ కీ యుండినట్లు తెలియవచ్చుబ చేతను (2) పెక్క

  • ير 7* ح پام گسس

శాసనములయందు చంద భూషణ కియాశ_క్తియొక్క బిరుదు లే గల مسة جعدة కియాశక్తి"ురుఁ డొకఁడు పిజయనగర రాజులకు కులగురువని చెప్పి +r.ه యుగ డు బ చేతను (3) పఖమ దేవరాయలు చం, దభూషణాచార్యుల బిరుదాని చేకలిగినకి బూశ_ ుగు వsచరణ పరిచరణ పసా దాసాదిత వుపేూతి 夺S器 నావిూద వైభవుడనని చెప్పకొనియుండుటచేతను 9 - భూపు కి చూశ_క్తి రాయలక డబాదుకొల్పిత్తి సార్వభౌమబియదు"అని వచించి యుండుట చేతిను (శి) రెడవ దేవ "లాయల జౌ ల మున చం ది హష క్రీూశ_క్తియను する"QXey さで రెవ్వ రును లే పోవుటచే మి శీశాథుఁడు దర్శించిన దేవ వాయలు మొదటి దేవరాయ లే యసి యు, ని తెస్సన్నిధి నే యతిని గురు వర్యం డగుచంద భూషకి యోశక్తి యొడియల యోధిపల్యెము క్రింది నడచిన విద్వత్స భలో శ్రీనాథుడు డిండిమభట్టారకు నోడించి స్వౌభౌమపదమును, గన కాభి పేకమును బడ సెననియు నిమ్మచున్నామ్” eうさ) వాసి యున్నారు. (భా: తిసంపుటము _9_9 సంచిక ဏဝ) శాసనపామాణ్య ముకలదియగుటచే వేంకటగమణయ్యగా గు వాసినది సత్వనుని యn కరింపక తప్పగు ఇది యే ుశ్చయమని నామభిపాయయి. ఆచ్యా వేంకటరమణయ్య గారి సిద్ధాంతిమ సరి కాదని శీ బండారు తిమ్మయ్య గాజు భారతిపతిక లో వె 300 $ వ్యాసమును వాసియున్నారు. ఆయన చందభూషకియాశక్తి రెండవ దేవరాయల యాస్థానిమున నుండి యLండు స ని యూహేగాంచి రే కాని అట్టి వానిని జూప లేదు. అట్టిదొక థౌసన మున్నదని శీ సోమశేఖర శర్మగారు తమతోఁ జెప్పిరని శ్రీ తమ్మయ్య .వాసినారు. కాని యది యింత వఱకు బయల్పడ లేదు نکاح zy