పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–36] *} నా భుఁ డు 141 さ 6 తకు 6 జూర Qము స్వల్పకాలము కిందటనే జరిగి యుcడిన ను శ్లేష కాలము గడువ లేదనియుఁ దోఁచును. 委 £ غیی -عبr - S X హeంచిన ‘‘ దీనా రుం కాల** యను స్ప పద ساسالة విస్తాంపఁ బడిన నాలు కార్పములలోను, నె ప ధ కా వ్వ రచనను దక్క ○ S به محیح و N డక్కి_న మూఁడు కాక్యములును అనఁగా కనకాభి పేకమును, డిండి వు భట్టు కంచు డక్క-ను బగులగొట్టించుచు యు, న్వాభౌమబియడమందు శ్రీ 3 بتائے۔ ు యు. వేకకాలమున రాయల యూన్గా నమున జక గినివి. నో షధరచన —to వుం తకుఁ బూర్వము జరిగిన దే. ఇనుఁ జెప్పఁబడిన రాయల కర్తా Σ? ుక రాజమును బరిపాలించిన సంగమ వంశపు దేవ రాయలని యందఱు 2. سیاست నంగీకరించుచు,ు -్నగు కష్టాలకమును బాలించిన సంగము వcశ గాజుల లో దేవ రాయనామ ధారులు నలుగుచున్నారు, ఆందు మొదటి జేవరాయలు ຣັ່ງ. శ. ౧రం 2 మొదలు ౧5 ౧.9 వజ్రకును, రెండవ దేవరాయలు 勒 శే. ౧ ర_9_9 మొదలు ౧ర ర 2 వరకును రాజ్యము చేసియుండిరి. తక్కి ని యిరువురు దేవ రాయ పభువులును నాథుని కాలము వారు కారు. కావున వారితో మనకుఁ బవి లేదు బ. È. గ్లందుకూరి మీ శేశలింx ము పంతులుగారు శ్రీనాథునకుఁ X న కాభిపే కి ముచేసిన యాతఁడు రెండవ దేవ రాయలనియు నాతఁడు క్రి విపండితపోషకుఁ డనియుఁ దలంచి కనకాభి పేక కాలము ខ្ញុំ) §. aళ3:! పాంతమని నిర్ణయించినా గు. బ. శీ). వేటూరి పభాకర శాస్తులుగారు రెండవ దేవ రాయల వలన నే శీనాథుఁడు కనకాభి ప్పే కి గౌరవము నం దేననియు స ది $). శ. ౧ర 3> పాంత ముసి రము శృంగార శీనాథిమున వాసియున్నారు. శీచిలుకూరి వీరభద రావు గారు సంవత్సరమును జెప్పలేదు. కాని మొదటి దేవరాయల కాల మునఁ గడపటి భాగమునై యుండునని యోం, ధుల చర్మితమున మూఁ డవ భాగమున గుడివియున్నారు. 'చందభూషక్రియాశక్తి రాయలయెద్ద బాదుకొల్పితి సార్వభౌమవిరుద'మని చెప్పిన పద్యపాదములోని చంద్రద శేఖర క్రియా