పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

భూపతుల గెుడ్లనున్నపు డీపద్వమును రచించెననుటకు వీలు లేదు. వల ○ 2 مباني في。 న: నా క్షీ కా ఖో జని శేదు. మెదకోమటి వేముఁడు ఫ్రెకిశ తువు. స్టీనా న వాకిని జయించినట్లు లింగ భూపత్రిక్షా

نسخة --سسG బద్వమును జెప్పి యుcడడు. ఇంతేకాదు. రాచ వేముఁడుకూడఁ దన 色Y నూచించి పెమ్న శినాథునంతటి వానిని బంపెననుటలోఁగూడ స్వార నార్హమైనది కాదు. దీనినిబట్టి కాల నాణ్ణు لابته నియమ చేయబూనుల వృథా యాసము. అది వజ్రక నేక కారణ ములచే చి యమెన సిద్ధాంతమ సీకథపూర్వపకము సేయ.జాలదు. ఈ లింగమనాయనికి దాతయైన పెద వేదగిరి, పెదకోమటి వేమునిఖో స;గు గ్రా బ్రికుఁడ ది :్చ జయ వXర సామ్రాజ్య చరి శ్రకారులు | వాసి سحا యున్నాను. ఆ భావిస్ లింగము నాయఁడు చ9వుట యసం భవము . (مع ఇంక నీ విషయమునా బెంచి వాయఁబని లేదు ఈ చర్చనుబట్టి శీనాథుఁడు చూచినది మొదటిసర్వజ్ఞ ప్రభు వు నేయ నియు న ది క్రీ శ. ౧ర౧ం ప్రాంతమైయుండు ననియుఁ ぞg) సది ఇది నిశ్చయ మైనప్పడు శ్రీనాథునకుఁ గనకాభి పేకము చేసినది మొదటి దేవి బాయ లే యని తప్పక నిశ్చయమగును. ఆయిన సిందిత కేత రాశయదోషము గలుగ కుండఁ నకాభి పేక కాలమువు స్వతం తముగఁ గూడ విమర్శించి చూతము. శీనాథుఁడు సర్వజ్ఞసింగమనాయనిఁ జూచుటకును గనకాభి పేకమునకును సంబంధము లేదు. కనకాభి పేుకాది కార్యములు, సర్వ జ్ఞని దర్శనమునకుఁ బూర్వి మయి యుండెనని తెలుపునంతవఆకు داني వూత మే యవి యుపయోగించును. సార్వభౌమబియదమును బడసిన گیه "న $. - டிசி ஆ لهم పిమ్మట నెంతెకాలమునకు శినాథుఁడు సర్వజ్ఞపభువును దర్శించెనో ప్పఁజాలము కాని “దీనారటంకాల యనుపద్యమును జదివినప్ప డందు దాహృతమైన కనకాభిషేక నైమధరచనాదికార్యములు నాల్గును