పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/145

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

136 کویجی ام دی وی O X چی గావి మొూతు కాఁడు ఆసింగనృపతి ౧ర౧ం వ సంవత్సగమువకు so 浣 ٹاکس۔ 左委)○○文○c○ リボー。 నప్పటికాతానికి దాదాపు డెబ్బది యెండ్ల వయ ఘం డెననియు నాతో బెజవx ము క్లే, క్ష. ౧ 3 ర> పాంతముని యుఁ బె వ س۔سن؟ مصتـهة さマ*き ふじCé3る。でで恋父* 文yrマざ%芝)逸sぶやc下委 3 రెండవసర జ్ఞ ,' 色 اسسعشة Հ՝ ՉԱ సింగము ప్రభువు జన సము ౧రం:1 వ్రాంత మును నా తిని రెండవ తమ్ముఁ డే న వపు తూ_య ) : న మొు ౧ 5’a_e ప్రాంతమును నై కంచి శా ససకు, * -سسسد؟ సంవత్సరముల వా య ముa డును. ఇందు కుద్ద మేమియు : ملايتي 38ذ ع - تم జేగు. క్రష రెండ

K Jo _ J క్లౌ -- نماییخچه -- في ب «κ المبي Q పై s్ప పత్రి పెద్ద నా డె పండితుఁడై క్రి ఏప C .حساس اسندگ - است C C 总 کیسه سفينة హ్రో పక్షు: చి పేక గాం చు .ே వ ు కధ వు) ముప్పది యైదు నలునది సం త్స మొలై ని వుండవలయునుగదా ! ఆ కాలము : కీ. శ. ౧ర రం పాం ము"ు ను, ఆప్పటికి శీ ! నాథు:ు ూ శవు హే ), ద వరపు రెడ్ల యాస్థా మును 誌。発 శ్రీశైలమునకో బొడ్డుపల్లెకో హాయి dము O డు )ు . గాని రాచ క్రౌండ కేఁగి సర్వజ్ఞని దర్శించెననుట క వకాశము లేదు. ఇంతకును ఈ రెండవ స్వజ్ఞకు పండితుడు కాని కవియునిగాని యు తని యాస్థానమునఁ బnడితులు కి వుeున్నా గని గాని చెప్పట కాధారములు లేవు. భోగి విదండకి ముతి ఎ్ప గివి పెరు వాహృతమైన గ్రంథము గాన రాదు, సంశయ నాహిత్యముగా నితని రాస్థానము నున్నాఁడు యొడు. పండితుఁడు గాని కవి గాసి లేఁ సు. శినాథుఁ :ు త న చ కవున య సువ సితిని సుస్థానమునకు బోవుచు, * " దే నా కు - గా , యను పద్యమును రచించి సరస్వతి దేని బార్ధించినాఁడనుట కO టె నసమంజసమి ) కొకటి యుండదు. ఈ వసు తినాయఁడు నా గాంబిక భర్తయైన మాధవ నృపాలుని కన్ని కుమారుఁడు నాగాంబిక శాసన సంవల్సర ఎు ౧ర9F. వినాధవనృపాలుని జననము ౧3-9 పాంతమని పైన వాసి యున్నాఁడను. ఈలెనికిని వసంతనాయనికిని వయసున ౧ర ఏండ్లు మూతి}మె భేదమున్నదని పై చర్చవలన దేలినది. ఇది సంభ వ మేనా ! యని కొంది ఆడుగవచ్చును కాని యనపోతానాయని కీ