పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–34 శ్ ; నా కు డు | 33 ఇందు 3-4-౧ం పcఖ్చలు లనా లు సింగమనామ ధేయులు. రెండవసంఖ్చగల సింగము గాయని కాలమునకు శీనా పఁడు జన్మింప లేదు. ౧ం వ సంఖ్యగల సింగమ నాయని నాటికి శీనాథు: డిహలోక మును వీడిబో యొును. కావువ విక క్లీ" గా పని శాక వించినది :వ స9ఖ్య -- بیسی ఇతడే వంశ వృక్షి. ము లోని 2వ తమునందలి టూతిఁు. షపS లో కాలములు పత్వమి వాకు సవిూపముగ వుండు న ని నా వ వ్పుక ఫి. ఆ వ షాూ నమున్న వారా కాళి; o 步 輯 بیسه گس- ניב ** - منصب هسه "-سه ములు ముందు నకు వెనుక కు జపిచూడవచ్చును. కేన పరీక్షి. చి అల్తు జ • ప్తు బ -ూుంక్షనును గ లుగ జేసిన వి స్త్రి 0 కు చే నచి సత్యయి లవి యే నావిశ్వాసము. 2వ తరములోనున్న సగ్య సింగమ నాయకు క్రీ. శ. ౧35 సంవత్సర నా తమున జన్మిచియుండునని పైనఁ జెప్పియుంటిని. తెం డివలె వే దాదాపు డెబ్బదియేమ్ల జీవించి bూ లేఁడు 3. ടു് വട് വച്ച సంవత్సగమున జగు నుండీ యున్నాఁడను విరుద్ధమేమి యి లేదు. శీనాథుడు కనకాభిషేకము నొందినది *-كي لان ౧రంూవ సంవత్సరమని నచో నాపంవత్సరములోనో అటుపిమ్మట ౧-9 సంవత్సరముల లోపలనో స్వ ని గ్ననము చేసి యుండ వచ్చునాయి. అందుచే శీనాథుని గౌరవించినది 2వ తరము లోనివాఁ డగు స్వజ్ఞుడే కాని Co వ తగవు లోని సర్వజ్ఞుడు కాఁడు. ౧ం వ తరము grs ని రెండవ సర్వజ్ఞ సింగమనాయని జనని ము ౧ర ర) ప్రాంత వుయి యుండునని పైనఁ జెప్పియుంటివి. ఆప్పటికి శినాథుఁడు కాల ధరమునొందియున్నట్లు శీపంతులుగారు Uవాసియున్నారు. ది సత్యముకూడనైయున్నది. అది గా S 2 వ తిరములోని సర్వ సింగ వు నాయcడే గొప్ప పండితుఁడు ను గవియుఁ గవి పండిత పోషకుఁడు నై యున్నాఁడు . విశ్వేశ్వర కవి చందునివంటి పండితులాతని యూస్థాన మునఁ బెక్కు-రున్నాగు అట్టివాని యూస్థానమునకుఁ బోవునప్పడే, “ఎటుల మెప్పించెదో? ... రావు సింగ మహీపాలు ... నిండు కొలs