పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

నిరయ మొనది. ఇక శీ నామ్లు ని గౌరవించిన సర్వ జైసింగమనాయఁ జే ఎజ్లో / * س-سسسه : ty: 5’ సెయింపవలసియున్నది. పాఠకుల సౌకర్యముకొజకుఁ బై న చేసిన చర్చనుబట్టి ఆయూ పభువుల కాలముల నొక పట్టికగా నీ క్రింద నిచ్చుచున్నాఁడను. పభువు పేరు సంబంధము జననము మరణము శౌసనముల .§ .3 و حکج رعo-5 - انتگ مچ ع ○ ఎజ్ఞ దాచానాయఁడు ర తక ము 3; సింగ వునాయఁడు -> మొదటి రోనూ శ్రనికువూరుcడు ౧_@ూ> _2 3. ఆనహో శ్రానాయఁడు 2 రెండవ ౧ 3 c> O3ూ> () 3ఇ_> ౧ 3 E_F örsö。 పెద్దకుమారు ఁడు oʻ3 J-o, ర వూ దానాయఁడు 2 రెండవ ౧ 3_లిం ౧ 3 =ం ౧ 3 2ఇ_ యూత్రని గ్రెండవ క్షు వూ రు గ్రడు ※ మొదటిసర్వజ్ఞసింగ 2 3rocる3 の3ご>を ○ご ○_g ○3CT2 ముసేడు యూతనికి పెద్ద కు వూ రు ఁడు 2 అస పో శ్రానాయఁడు యౌ ఐ ధన ౧ 3 2> రచూ తని పెడ కు వూగా గ్ర్య క్షు CTM 2 వేదగిరిస్వామి ూ ఐదవ ౧ 3ూo యూతనినాల్గవ కుమారుఁడు බි`` ZY” උං ూ మr 75~సూయ (క్షం U- Qな3 の3C-> ○ご_○キー ○ご_2_e ○ご_2Fー యాణేని ఆఱవ కుమూరుఁడు - అ: పోశానాయcడు - వడ వ ౧ రo> యూతనికు వూరుడు {}C) రెండవసర్వజ్ఞ Ω Ο తొమ్మిదవ ○"ご>。 సింగమునీడు యాతని పెద్దకుమారుడు aa వసంతనాయcడు ౧o తొమ్మిదవ ○ご> ○ ○*3 2 రూతని మూఁడవకు వూ రుఁడు