పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

#) నా క్లు- గ్గు 13 . సం ౧3 ప ట. 33 ) సింగహపాలాన్ననూంబల శ యు డైనట్టును కామానుజాచార్యుని కుమారుడైన వేగకటాచార ని శిష్యు డై నట్లును గలదు. ఈ శాసన కాలమునాఁటి కాతనికి ముప్పది యేం:ు వయసుcడునవి తలంచితి మేచి దూతనిజన నాను కీ. శ. ౧ 3 = 9 సంవ త్సరప్రాంతమగును. ఈతివిజననము నాటికి ప* సింగమనాయని ಹೊಂ 金 వ య همبستهایلام న 한 3 S་ལ་ཅི་ C ਜ੦੮ 藏عسلا さ ష్పి గ్స さ。 To: さ マ ാ †". ਾਂ ಕ್ರಿತ್ರ § so o 5 9డవచ్చును) న యోుసుం డె వ ని యోంచి వేు వి. యూతని సనము 。 ○3ご/> す ○らぶや K>sぐ。-ど。冷る逸○ డియైన c文3でg"ですで నాయc:ు క్లే శ. ౧3౧? ! పాంతమున జనియించి డాదాపు డెబ్బది యేండ్లు జీవించి, ౧ 3ూ> సాంతమునఁ గాలp్మమునొంది యు0డును. దీవిచ్చి శ్రీః సర్వజ్ఞసి గమనాయcు దాదాపు తననలువది యేండవయ

  • - نيم సున రాజ్యపాలనమును వహించియుండునని తలంపవలసి యున్నది. ఇందు విరుద్దమేమియ లేదు. ఈ కాలనిర్ణయము సత్వమునకు సమికాప

ముగనే యుండునని నాస గ్స్మకము. దీనిననుసరించి యేడవతరములోనివాఁడైన సర్వజ్ఞ సింగమ నాయని జ్యేష్ణకుమారుఁ డగు నసహా తానాయని జననము క్రీ. శ. ౧322? పాంతమువి చెప్పవలసియున్నది. ఆసక్వజ్ఞసింగమ నాయని నాల్గవకు మారుఁ డైన వేదగిరిస్వామి జననము ౧3ూ ప్రాంతము నను, ఆతనికునూరుఁడైన యనపోతనాయని (కా వ తరము) జననము కీ, శ ౧ర౧. ప్రాంతమునను, ఆతనికుమారుఁడైన (రెండవ) సర్వజ్ఞ సింగమనాయని (౧ంవ తరము) జననము #). 5. ○どご>を పాంతి మునను అయి యుండు ననుటకు పంశయము లేదు. ఆతనికి యు క వయస్సు వచ్చునప్పటికి క్రీ. 5. o 32 ο ప్రాంతమగును. పైన వాసిన శాసనములను వర్తింపఁజేసి చూడఁగా వంశవృక ములో నుదాహరింపఁ బడిన పురుషుల యొక్క-కాలము పై విధముగా