పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

లక్ష్స నాగాంబిక యాగా త యూ తిటాకో యః .3 אראל : كسج يهمه تج تجسسبي - י"ב. ఖ, ఖో నా గపము ద్రసోయం నా 3)愛 త్యగాధజలై 9 O. వ్గా క్లే క్ష శాంషి శ5:శ్వయు క్షేక్ష పౌ మ్యే వ వీూ న అనాxర వూహిమకర వూ గామచ 3వ మాజగన్మితమ్. _28ーరాఘవనిస్తా మా వసూ తే పతే)ణ సోమపౌ కేణ శీశంభునాథకవినా రచిత మిదం ధర్మశాసకn జయతు 92 శీ' గ్రామ చందాయనమః. A. ఈ శాసనము శా. శ. ౧ 3>a (అనగా క్షీ ് റ8'ു്-; సంవత్సా రము నాఁటిది. ఈ శాసన క_ర్తియగు నాగాంబిక భర్త వాల్మీకి రామా యణమునకు రాఘవీయ వును వ్యాఖ్యను రచించిన మాధవనృపాలుఁడు ఇతడా వ్యాఖ్యను శా. శ. ౧3 రF (క్రీ. శ. ౧892)లో పూర్తిచేసి శిరామచంద్రున కర్పించినట్లున్నది. _: వూడా నాయ ని శామ శాసనాము : -عساس ఈమాధవనృపాలుని శామ శాసన మొకటి శా. శ. ౧ 3ర 3 పవ (#). . ౧ర99) లోఁగ న్పట్టుచున్నది. (ఎపిగాఫియా ఇండికా