పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

122 ఆ 0 ధ ప వి త ర ం గి భూవలయమును పరివాలింస్తును శకవ గ్లంబులు ౧ అూ 2 అగు విశ్వా خلخرا ుణ టూ ఆ ది వారం అవహాత సము డము దక్షిణాన باید వపు సంవత్పగ శ్రా メ 5 さ ക്ഷ് في نمو ご"-fから 「○交あ式ご 33 లు కోటలు బావులు దు గ్లస వ్రుంగక ణము సేయించి כסיה: "రా యు"గా 5ు N* వాలుచి క్షి రణ;వు చిలువు రాజు ప్పన వాలు' శీమన్మహామండ లేశ్వర, ఆం ధ దేశాధీ శ్వర, గజ ది విఫాళ, గాయ సోవాళ, పంచపాండ్వదళ విఫాళి o, " علیم سه فة ,• مهم به ససే_B ) విజయా భ్సు య శక వ cబు -ు ౧ 3 o_9 ఆగు రౌది సంవ 한) تاسی-د మేదినీ ... ... అంకుశ పతిగండ భై రివ. భుజ బలభీమ, ఖడ్గ నా రాయణ, నిరంతర శివ దేవ శావా రాయణ, ఆనవరతి పేూ వూది దానసం శోషిప్తో విపసమూహ, సేవాల సకలవిభవ సంపన్న, ఆశ్రిత పారిజాత, కాక తీయ కాజ్యస్థాపనాచాక్య, రేచర్లవంశోద్భవ, దాచినా యుని సింగము నాయని వరసుతుండు పతాపవిదితుండు అపతిహత పతాష, ఆరి రాయవిఫా ఛ, సోమకులపరశు రావు, వీనశీ గాయ రావు అనపోతానా యనింగారు నాజగిరివాసులై సకి లభూవలయమును పరిపాలింస్తూన్నా రాయసముదము సర్వభూతహి తార్థముగాను తవు)కు దాంక్రీతిము సేయించిన పతిగండ భై 3 వ పతిస్థ అగ్రి రాయు గాయR* వాలుని వ్రే గ్ర ణము చిలము రాజు తిప్పరాజు, పొలు -ద్ర యనహోతసాయని భార్య అయిన కనకలక్ష్మమ్మ "స్టాగా. శ. o 3 ole శావణ శుక్ల ద్వితీయ ఆదివారమునాఁడు సింహళీ చలవుందలి నరసింహస్వామికి పసమయమునఁ కోలవెలిగించుట కేర్పాటు గావించి వాయించిన శాసన మొకటికలదు. (ద. హిం. శా. సం. ఇు సంఖ్య ೧೦೮೧)