పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

: * م می s . 365 السيد ميم عد کہ వాయువ వు *S సే శివున్నప+ మండ శ్రేశక sっ ど すさす" 盛 باغ خم. *o-soo Yليس ぶ。 نہی٦ -- ఫౌశ్వి, K23姿 ?委すモ装 , في بيت ご、 R"ご3 Fr" で : , * . చ వాండి : విప్లొ ジ。 亨 .$ ۳ھ۔ 、命 .5 به وس-سسسه گی يتي اقيم పతి గండ భై కవ, సజబల వు. ఖగా రాయణ, కాక తియ రాజ్య ബ- ബ بتها すェさく云y-o エ* $8ਂ ਹ` ہو گ- ت ->۔ * اج آج ہم ۔ کہ سے کی ؟--ۃ ICC "E ద్సవ 2۔ تیس" بہ o " . きう な>、こ。 యు వు S ? <文5ごう 3 o قضية - بسته " ميr 3a * 巴] క్యో 2 ఎ5్చ, దాచినాయని సింగ వునాయని వరసుకు 3 డు సోవుక్త3లపర శు を) కావు. ఆరి రాయ విఫా ఛ. ఆ పత్రి హత పతాక్షుం డె న ఆవహోత్రనాయునిa

  • اما - por سلسله గా కు -గ్రా జగి ని వాసులయి సలహ వలయమున్ పరిపాలిసూ శకవ దం

مناسب విశ్వావసు సంవత్సర కావణ బ 1ూ! ఆ! ఆన جاك يقع 2 - تن تيسلام حرج خلاج పోతసముదము నక్షీణాన రాజు కొండమినాందికలు కోటలు భౌవులు దుగ్ధసవుంరి శ. ణ సేయించి, ఆ చెరువు వుత్తరాన నాగానాయని కొండ మి-ది కలుకోట లు భౌవులు సర్వమైన దుర్గసవుంది కణ సేయించి ఆపరు మట భూమికోట లు సేయి:చి రెండు కొండలనడుమ అనపోత సము ద ము సర్వభూతహి తార్థముగాను తావు బిరుదాంకితము నేసి ప గంగి చేయించిరి. ప్రతిగండ బైరవ పతిష్ట రాయగాయని వాళ్లుని さ* مئی ు స్యా لمبيو" | k కరణము చిలువు రాజు తిప్పనవాలు మంగళం మహా رني رثي رغ '(అనియున్నది )” పై రాచకొండ రామస్వామి యాలయము తూర్పున ఆంజనేయ విగహసమినాపమున నున్నది. స్వస్తి శి) మన్మహామండలేశ్వర, ఆంp దేశాధీశ్వం, గజదళవిఫాళ, "రాయ గాయని వాళ్ల, పంచపాండ్యదశి విఫాళ, పతిగండ భైరవ, భుజబలభీము, ఖడ్లనారాయణ, కాకతి రాజ్యస్థాపనాచ్యా, ఆష్టదిళా రాయమునో భయంక , రేచర్ల వంశోద్భవ, ఎజ్ఞదాచినాయని సింగము నాయని వరసుతుండు సోమకుల పరిశు రావు, ఆరి రాజవిఫాళ, ఆ పతి హత ప్రతాపుండైన అనపోతానాయనింగారు -రాజగిరివి వాసులు పల