పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

120 ఆ O ధ కవి త రం గి శి త్వౌసము లేదు. కావున ౧.9ూ2, ౧9F౧, ౧ 3ం.9 సంవత్సర వులలో వి యన హో త నాయఁ డొక్క_cడే యవుటకు సంశయము తేజు. ౧.9 F2, ౧ E O_3 సువ్సరపు శాసనములలో సీయనపో బ్రౌనాయఁడు దాచినాయ) సింగవు కాయ) ని వరపు శ్రుఁగ , ఆ నూ త్రా నాయఁ డ్చ న్నది. వాంశ వృఓ మును బట్టి దాచినా యం: నాల్లనితరము వాఁడు.

  • 。 సి, N వునా యుఁ సే - వ sు కార్డు ఆ R T* వౌ నాయు c డౌ ఆ3 వ వర

2-— نخعي جعة *. $ పోతా నాయని నాలుగు శాసనములను 1 గంథ విసర భీతి యున్న ను షి కింద వాయు చున్నా డ వు سسسـس ؟ سیالیسه .궁 ー。 మ این ، اختهاست. ခွံ့ခြီ で لهة --মত । ၉8 వ مس-سسس రాచకొండ యాగ్నేయ భాగము నభైరవ గండియనుప దేశము ననున్న శిలా ఢాస1 న వు. ് & ക് స్వస్తిశీ మన్మహా మండలేశ్వర, ఆధ్ర దేశాధీశ్వర, X 23るを విఫా , రాయగాయగో వాళ, పంచపాండ్యద విఫాళ, పతిగండ భైరవ, భుజబలభీమ, ఖడ్డ నారాయణ, కాకతి రాజ్యస్థాపనాచార్య, ఆష్టదిక్కు-రాయమనో భయంకర, రేచర్ల వంశోద్భవ, 'డా చినా యుని సింగ వునాయని వర సుతుండు సోవుకులపరశు రావు, ఆరి రాయవిఫాళ, ఆ పతిమాత పతాపం డైన ఆనహో తానా యునియ గారు రాజగిరిని వాసు లయి సకలభూవలయమున్ పరిపాలిస్తున్ శక వర్షంబులు o_9ూ 2 ఆగు. విశ్వావసు సంవత్సర శ్రావణ బ యో ఆ అనపోత సముద్రములో న సర్వభూతహి తార్థముగాను తమ బిరుదాంకితమై చేసెను. ప్రతిగండ భైరవ పశిష్ట "రాయగాయ గోవాలని కరణము చిలువు రాజుతిప్పన వాలు-మంగళమహా శ్రీశ్రీశ్రీ (అనియున్నది)