పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

శీ' నా ధుఁ డు 1 13

  • جتخمسعسے۔ فيما .శ్రr می
  • :هم سود يمد ש"י"ר 2 : ū వు థెయ

المعلا نسخم 9 = સ્વ è 二、* یا " بیما سيد المسا * سلیت ప్రొ మో _ Ενώ F4 بسته مهمی را به سه با هاه فيه حسن حم X లు, శిభువనగిరే, రాజు కొcడ సింగురము మొదలై న తెనుంగు A به فعمیفهمه Ka ذد བ་ཡིས།──མ་འམ་ " اسمه مید. కు ఆంగి - 0 x - ది సకల -<-- S*కె కే رسی مسیر حرای سیستم جعت --۔ یہ خ ఆయన వ్ లి తీ~నా బుయిన ; మెలా డేవ వు పిర్మించి, ఆ అయ్యు قسمته な (Sལ་ཁ 9: XÒ نع 天 癸 oר סהלگی వు

%لسم۹ "ടും భీడి. ניהוי

ੇ S < సవూ గ్రాధ ని నాము, గి యొు వేళ లంగున్ను పువుకూ రు నమ్ద గాను, శక "אר". هم به سر ←Ꭾ వంబులు ౧9F గా అగుచున్నా సౌమ్యస ఎత్సర శావణ శుద్దపంచ 空 سیاست దశి శనివారమునాండు పవిత్రా ద్రోహణ మహబోత్సవ పుణ్యసమయ

ముదు పిలిప్త "గస పేూ నా ముగావు సమురించి శెసినదిగ్విభాగ ಮಿಲ್ಲು ليبيجة جب بے ”عبی، "مسيw rr a ت خڈ -مي న్నను ఇతి శికౌశిక బహ గోతిజనునా పశుపతి పండితపు తేణ నా

  1. ۹ مسية مع البسيخالدnnerم

ام المها గనాథ కై వినా లిఖిత మి దం శాశ్వత సతిస్థ మస్తు” ン

  • H
S*లు గామ మునిచ్చి యూ గె*సున ము వాయించిన యును" శ్రా గ్రాః _న్వు ్స పై వంశవృక్షములో 5_వ తర ముస్రో నున్న యాత్రాఁడే కాని య్యుడు కాఁడు. అనహోత్ర నాయఁడను పేరు గల వారు s_-ూ-కా తెర ములలో మాత్ర మేకలరు. ఆయ్వనవోలు శాసన గూన తరములోని వాఁడని యెవ్వరైన ననుమానింతు రేమో!

ఆ ట్రును STని రాదు. thry ఈయయ్యని వోలు శాసనము, శా. శ. ౧_@డా-ంలో వాయcబడి నది. ఆనపో తానాయని దాస శాసనములు శా. శ. ౧_9ూ 2, ౧ 3 o_9 సంవత్సరములలోని వింకను నాల్డుగలవు. కాలమునుబట్టి వీనియన్ని టిలో నుదాహగింపఁబడిన యనహా తానాయఁ డొక్కఁడే కాని భిన్న వ్యక్తులు కారని స్పష్టముగాఁ జెప్పవచ్చును. కవ తరములోని యన పోతానాయకునకును లూ వ తరము లోని యనపోతానాయకునకును దాదాపుగ నేఁబది సంవత్సరములు వ్యత్యాస మండవలయును. کاخ موقع