పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

118 ఆ 0 ధ క వి త ర O గి : X లిప్తి మేచి, మన వివాదాంశ నిర్ధార మున కది మిగులఁ దోడ్పడఁ Ҳ е 353 . "mga అయ్యనవోలు దేవస్థానములోనున్నది. శాసన స్తంభము భగ్నమైనం نگاس వున C నొం చో హోయి : ది * ・Kの発る)ざ >数をま నా భాస నవు నం గ్ల వసర వెువ బొX మును جه మూ తె మే ౧ూ, కేa సి వాయు చున్నాఁడవు.

‘‘తస్వసో శ్రా ణ్వ కే కాని పసిద్దా న్వాం ధముండ లే o *- to -- zł .س•

  • سب יאשאי

శీదాచినాయక ఇతీ పథితి: పపేరః

  • -=وئ * ā స్టీ షో Cద "స్క_ర బుష్తో సౌవ్చూ 2్సు స चुं می= ళాకాట్టె శేశి ఇంద బాస్క-ర మితే వ్యూఖ్య Q వల్సె

శావణ్యాం గురు యోగా X గా సే విజ5ు శిసింగ భూపాత్మజ: నిత్యశీ రనహోతభూపతి రియం దేవాయ మైలా యే "Sూ జా దయ్యవోలు సంజ్ఞమదితిగామం నభోగాష్టకమ్. స్వస్తే మన్మహామండ లేశ్వర రేచర్లగోత్ర చింతామణి, గజ డ భ విఫాళ, భుజబలభీమ,ఖడ్డనారాయణ, చేకోలుగండ గాయని* వాళ్ల , వాండ్యరాజ గజదళవిఫాళ, చలవు రైగండ, ధరణివరాహ, దుష్ట్ర రాజగజాంకుశ, పతికూల రాయ భయంకర, పతిగండ భైరవ, రాయ వజాల, రాయ దే వేందవల్లభ, జాణ రాయకులగురు, సమరము హే శ్వర, ఇనుమర్తిగండగో వాళ, కేళాది రాయ, జగనొబ్బగండ, రాయ గండభేరుండ, రాయబందీని వెూ చక, రాయబిరుదవిషాళ, శరణాగత వజపంజర, బల్లరగండ, వివేక నారాయణ, సమస్తసమర విజయలక్షీછે సమాగమ సముచితపల్లవతోరణావళీ ప్రకాశిత నిత్యకల్యాణ, సత్య