పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–30 శీ నా పఁ చ్లు 117 لـ ఈ వంశ వృక్షములో సింగమ నామ ధేయులు మువ్వగున్నారు. す。 א---- "فيججيعه రెడ్డిని మొువలు లెక్కి_ంచినచో* > న శ్రక ములో నొక సింX వు به سا నాయఁడు ను, ఏడవ త్ప్రములో నొక సి 3 గవు గాయఁడు ను, పది యువ త్స మ3లో నొక సింగ వు కాయ :-వు. కల . 2 వ త్ప్రము లోని సింగ ഴ്ക് يتمي * - ہم ه. سنس- سمیs భూపతికి సక్వజ్ఞబిరుదము ఖై ద బి క్రౌఁ జప్తు), c, a ఐ క్ష ము లోని సేSX اجتمي ليبي فيسي يعتدي אי: స్పషత్రికి సగ బిరుదము ఖే" ని కొcది ఆు:ు ననుచున్నాు ఇది వివా @ ఎఇ S, ద విషయ ను గుప్తు చే స - కె బ్లమి గువుకకు ను జేర్చె మొదటి సజ్లఁ بنی ع دين= سلام نيل (مه డవి రెండవపక్వజ్ఞుడవి నేనిగ వాయు చున్నాడను. సింగము 2. co 寄羧 నా యుని కు నూc గులబ చే ప బ డు గూధ వృపాలుకు E_వ తరములో S" "SSు లా వ తరము" S*క గునా X లగ్న. వున వి ఛా" చ:గు సిg Xవు نبي ఇృపాలు • డను, నూధ వనృపాలు) తోడను సoబJథి0చి యున్నది. ఇఎుగు స్వజ్ఞసింగమవృవాలుగ iం, డులును ఆున పో శ్రానాయక్షు శ్రే యగుల మి ఇరువుగు మాధవ వృపాలుర జనకులును సింగయ నావు ○ سچ۔ ధారు తే యగుటను జయాంశమి మఱింత గహనా మైనది. సై వంశ వృక్ష ఎు లోఁ X ను పరచిన బే శ్రాఛ గెడ్డి, ప్రస్తుతము تهیها يفك باسم جيمهannفصية బొబ్బిలి, పిఠాపురము, వెంకి టగిరి, జటప్రోలు సంస్థానాధిపతులుగా నున్న వెలము. పభువులకు మూలపు షుఁడు. రేచర్ల గోతుఁడు. ఈవం శి యుల చరితములు వెలు N* శ్రీ3 వారి వంశ చరిత్రము, వెలు నిrశత్రిటి వారి వంశావళి, రావు వారి ఎుశ చారిత్రము, పిఠాపుర సంస్థాన -చ8 త్రి మొ, సురభి వారి వంశ చారిత్రము, బొబ్బిలిసంస్థానచరిత్రము మొద లగు గంథములలో వ్రాయఁ బడియున్నవి. కాని వీనిలోఁ గొన్ని తావులఁ బరస్పర విరోధములు గన్పట్టుచున్నవి. కావున వీని నటుం డనిచ్చి శాసనముల మూలమునను, ఆనాటి గ్రంథసాహాయ్యమునను, మనప్రస్తుతపు వివాదవిషములను నిర్ణయించుటకవకాశము లుగు నేమో చూడవలసియున్నది. సర్వజ్ఞసింగమనాయకు లిరువుకు నే కాలమం దుండిరో, మాధవనృపాలు రిరువురు నే కాలముందుండిరో తెలిసికొనc