పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

11 : جي بكر بح كد وج بعة ج " ج ج وع బిమ్మట తఁడధికారమునకు నచ్చినట్లు కన్పుచున్నది. కాని యొప్ప య్వకు నలువది సంవత్సరముల వయసున్నదన్నచో , సీతనికువూ పc 帶 $. - گسس .ே سمیه డై న లింగము తినా నలునద ఎయేటఁ జైన, వాసిన శ్రీశైల శాసనము .C مميمي ---سته వాయించెనని తలCచుట సా భావికముగా నుండును. కాని యూ పక్షి వు" లో శ్రీనాథుఁ; శాంయ్యకు దన గంధమును గృతియియ్య లేదనియు నాతని యనగా తికము శ్రాంతయ్య తన పేర నీకృతిని Tåპლა యించు కొ నెనె సియోు స్పష్టమొగుమి. భీమేశ్వర పురాణ, వూ విలా సాది గంఖములలో గద్యలయంను “సుకవిజనవిధేయ శీనాథనామధేయః అవి యుండఁగౌ རྱ ། ధముందున్న రీతిగా • సకలవి ద్వాసనాథ శీనాథ యు :) శివరాత్రి మహాత్మ ము నందు 3 క్షుట చే ని మార్పును గ వు నింపని వా రేవS* వు ఆల వెనుకకు c నైస ధము దగ్గరకుఁ છુજ5 ૦૭ యందలి గద్య ననుకరించి వాసియుందురని తేలుచున్నది. దీనినిబట్టి చూచినచో సీగద్వయు దానిఖోఁ బాటుగా నాశ్వానాంతాది పద్యములును సోూ :ఢ శీనాథునివి కావని యనుమానించుట క వకాశము గలిగి పై యూహ్య బలము చేకూరుచున్నది. తాడిపరి శాసన మును శాంతయు డె బృది యేండ్లు దాటిన ෆ 2. സ്റ് نیست. వయసున వాయించెనని సవూధానము చెప్పబ కవ కాశమున్నది. కావున నిట్టిసందేహ సందర్భములలో శాంతయ్యపైన దోషమాలో పించుట న్యాయము కాదని యెంచి సంశయ లాభమును శాంతయ్య కొపంగి పైనఁజెప్పిన ప్లే యితరాధారములు లభించు వఱకు శీనాథుఁడే శాంతయ్యకు గృతియిందలంచెనని నిర్ణయింతము. _: శ్రీనాథునకుఁ గనకాభిషేకము చేసిన రాయ లెవ్వరు ? :-: అతనిని గౌరవించిన సింగమనృపతి యెవ్వరు ? : 靶 కర్ణాట మహారాజ్యమును బరిపాలించెడి సంగమ వంశజుఁడైన దేవరాయలు శ్రీనాథ మహాకవిని గనకాభిషేకము చేసియుఁ గవిసార్వ