పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

> ہتھA యుగాకి వాదము. ద్రోణాకత్తెనను, వాః న్దాస: ప°క శాఖ వారు P ఈ గ ' గ్ల ము ను " నా ప్త : ను . శ. ౧ర 5 o పా°గా గవxన

  • لس.

of گی - చియించెననిక దా యుని: కొవు-ున్నాము ఆప్పటికి శాంతయ్యకు 30 సంవత్సరముల వయసుండి యుండు కాని యు నాతవి కేఁబదియ వ యేట లింగయ జన్మించెననియు నా వచి యేబదియ వ యేటఁ బై శాసనమును テさ"つcごっエマ ○ アv"e}sy)〕。 సెకి పెట్టుకొనవచ్చును. ఇది యసాభా వికముగ నే కన్పును గావి యసంభవము కాదు కావున నంగీకరింతము. ఈ శాంతయ్య దే తాడి ప్రతియం కొక శాసనమున్నది. (ద. హిం. శా. (රට ත් సంఖ్య =)"పరీధాపిసంవత్పిక ఆశ్వీజ o - స్వస్తిశీ పగు వత శీ స్వయంభు శీలింగ చెకవ క్తి శీ వల్లికాప్టన మహాలింగదే వదివ్య శివాద పద్నా-ధకులయి ★ శిక్షి యిలా సంమి-ంది దేవాపృథివి వ చేసి దండం సమర్పించి * * * * * * * * . . . -త్ర శాసనమునందలి శౌంతయు శివ రా, తీమహాత్మ్య కృతి పతియే యుని నిశ్చయింపవచ్చును. ఆతాసితండ్రి పేగు దేనయయే కెమి" యును శబ్దమునకర్థమేమో ! పరీధావి సంవత్సరము శా. శ. ౧3Fర క్రీ. శ. ౧ర 29) ఈ శాసనమును బట్టి యీతిఁడు సిద్దభివౌవృత్తియొద్ద W. منع( ெ -03 ٹنگساس యుద్యోగిగా నుండెనని తెలియుచున్నది. 4 గంథము నందున్న యూతఁడు శాంతభివౌవృత్తిగాని సిద్ధభిక్షావృత్తికాఁడు. శాంతభివౌవృత్తికిఁ