పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

110 یع o *اَج وَچ ہی چ 7 ک o 8 چچ గాగు ను నంగీక్ష cచుచున్నారు. క త్వాడియంతయు శీనాథునిది క్వా మే నాయ వాయము. డ్డ నావ మంతో గోను శాంతయ్యకు శీనా సఁడు కృత్యి. చ్చెనా ? ੋs నాభుని యవుమతి లేకుండ నాస్త్ర్చా యు ఫెంగ్త్ ) వు" శా: ఆ య శైభా స్ధ ప త్ర పత్రిని స రిషాదాంచి, తన పెదఁగృతి యిచ్చిన వాయించుకొసి యో నా ! యమునన్ యె పి నా దాంశము. -డ్రు ? 0 : రచనా కౌలము కే. . . 5 రo , వాంు వు స్ యు గ్గయ పక్ష $ ఎు లఫారు వున 3 కి 86 చుచున్నాడు కెనా పఁ డి గంధవు"ను నాయుచుఁ జనిపోయె < ని గ మ ప మ గ ముగా నుండులనుబట్టి యుగాం పేూ ంప ○ wo 羈* -: گلايير * * متن سه حد - * చ్చును. గcము :- కె.యెన పమ్మటం గృత్యాది నాసి { శ్రీ يعود _ * ہسپت٭ سیاسسه نشسست.

  • ్న # fi يعي £— اقي _V సమ్పచుల కిల గు. ఆ యుద్దేశముతో さも *}=

ثانسیس۔ కృత్వౌది వ్రాయ తేడి యు నావఁడు చనిపోవైుల చే శినా పఁ డు | వాసి ●リ 2) - న 3 x కె వుణ్ణి పాయిక చే విగ్ని త్వాదిని శాంతయ్య యో నాత ని వంశి r", "m=2 لاب) యు లో, పొయి Sచియుం దుని -ముఁడ E O: వలసి యున్నది. ఆశ్వాసాన్య ご。 పద్యమ లపి ప్నయుము న శ్ నా: 23మూ" 愛; 。 རྙིང་མེད༽ వాయ లేదు. కాని తరువాతి చర్చలలో నాప تي పనివి కావనియు న ఎ కౌశిక యూత నిది కాదపీతిక లో వాసి యుం డిపిల వలనే సీయో శ్వానాద్యంతి పద్యములుకూడ నవతారికా ಭ°X ಹೊ. యగునని తమ యుద్ధేశమనియు శ్రీ శాస్తులుగారు వాసి యున్నారు. ఆవతారిక యున్నంత యహెముగా నా శ్వాసాంతి పద్యములు లేవు. ఇతర కావ్యములలోని పద్యములకివి శ్రీ సిక్ష ట్టుగానున్న వను మాట సత్వాము. ఏన నితరసాక్యమువలన వేఱువిధమున ఋజువయిన నేతప్ప నీపద్య ములు శీనాథునివని యంగీకరించి, గ్రంథమును శీనాథుఁడు శాం తెయ్యకుఁ గృతి యీఁదలఁచినిమాట వాస్తవమనియు శాంతయ్య యకమముగాఁ గృతిని దొంగిలించి తన పేర వెలయించినాఁడని దలం るです"が3に文Xoc °C2% ఆనవచ్చును. శీశైలమున క్రీ. శ. o>౧౧ లో పజాపతి సo! వూఖ బ ౧ర సోమవారం (శా. శ. ౧ళ33 A. R. 16 of 1915) నొక శాసన మున్నది. శాసనకర్త శాంతలింగము. ఇతఁడు శివ రాతి కృతిపతియగు