పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

றச் հ, S = 3. است. گر ‘‘ అనవుఁడు నమ్మహేసు తాగగణ్యుం: క్ష ము ఉనా"గా "వూజ ప్రా ノ ?。 强 2. r భౌతుం:ును మారయామూత్య పతుండు నునగు శీన్పాక వివశేుం డును సంతుష్టవూని సుండై శాంతన్వామి యొసంగిన కర్చూన శ్రాం బూలజాంబున దాభరణ32ులు సీ ^ హితం జెప్పంబడ్డి యురలిం గోద్మ వెంటుయి ... ... ' ఆ నిగెుక చో.1ను; కించి నా-్క_p వంబున స్ధాని సం -- _ డొ عمر :re రావు- a్పు : జాగా శివ-కాe:4° వు:- వ° C S R^ 安 శ్లాగా: ప ਾਰ s f ് ു 3- " بينخفض جية بندی : - 旁 هير *سته انیس م షాప పూ వ్రీకి మS వినుఁడాదణంబున దేనా సద్దు గ ! ○ శిపదద్మము బ్రహ్రి చి చే మెడ న Cక్ష పంక్తూ శ్రాషి భా A *mests (A దీపి తిభన్వమినాముమి ずeo、姿 వ్మొలింటిమిడియన్” امینی అనియొకి చోటను ను డా హరింపఁబడియున్నది. ఈ శాన సంహిత చూమ్రుశ్లోకములతో వేఆుగానున్న దనియు, ਠਦੇ ਚੰ శినాథుడు Xహించి పెంచి శివరాతీ నూహాత్మ్యమును వాసెననియు నింకి ను గొంతిగంథను మిగిలియున్నదనియు, సీశాన సంహిత తమకడ గలదనియొ శీ వేటూరి పభాకరశాస్త్రలుగారు తిమ పేగ ను త్తరము వాసిర ని శీనాంబమూర్తిశాస్త్రిగారు వాసియు న్నారు. దీనినిబట్టి శివ రాత్రి మహత్మ్యమునకు మూలాధార విూశాన సంహీతయనియు, గంధ మసము గమనియుఁ దేలినది. శీసాంబ మూర్తి శాస్త్రిగారు పేు డ టు విది సమ గగ్రంథ మేయని పీఠికలో వాసి యుఁ దగు వాతిఁ ద వు యబిప్రాయమును మార్చుకొనిరి. gcš с గృత్యాది విషయమున్నది ఈ గంథమందలి కృత్యాదిని జదివిన వారెవరు నిది శీనాథకృతిమది తలంపరు. ఈశానసంహిత శంకర సంహితల నొకే గంథముగా శినాథుడు తలంచెనని చెప్పరాదు. కృత్యాదిపద్యములు పేలవముగా నున్న వనియు శీనాథుఁడు గచించిన కృత్యాది పూర్ణముగనో కొంతభాగమో యుత్సన్నమైపోఁగా కృతి పతియైన శాంతయ్యయో ఆతని వంశీయులో తాము స్వయముగ రచించియో యితరులచేఁ జేయించియో యుందురనియు శీతమయ్య