పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

4.38 ఆ 0 ధ కవి త రం గి ? 塾式ー ×受っマ。さ○ 2b. >ずぎき)oXsboxosex.7ャやss, ఇయ్యది *}s. పని గ్వా కవిత యచి బ ੍ਹਾਂ ਨੂੰ కుప్పసామయ్యగారును సీకృతి మే "వా+:చి యుండు కత్తి యని , బ. కఱి నాంబమూ రి శాస్తి Jo. * گتن این سیستم లు గారు ను , వాసియున్నాగు. శినాథునకుఁ

  • هم 窍 ایسته * —S ు షాపక :- హోయిన పిదప, గాజవు పేూ O ద వర్సు

CT, *سمی، ہا۔ مبنی రెడ్డి పభువుల యూ శలయము • : పs ప్వూము, హరవిలాసమున ౧. Co. ** చుక పూ ( మెూ యించుకి కి గుర్తు కో రచియించి యుండుననియు, కాళ్లి ఖండమే యితిని యa కిృతీ యుయుఁ గొ3, ద ఇs ను చున్నారు. కాని యది నిశ్చయము పి విరూపించుటకుఁ జగి నయాధారములు నాకు లభింప లేదు. ఆట్రి వేవయిని లంచు వజ్రకు ? ; శాసు' వా య భి పాయ మే 患Y Yم = ఈవిషయమున భిన్నాభిప్రాయములున్నవి. వీస్ నిగూర్చి శివ రాతిమాహాత్మ్యమునుఁ బీఠిక వాసిన కణ్ణి సాంబమూర్తి శాస్త్రి zvv885 శ్రీబండా) తమ్మయ్యగారికిని ఆంధ్రపత్రిక సంవత్స てァ*& 3○ చికలలోను ఆం ధనాహిత్య పరిష్పత్రిక లోను వాదోపవాదములు జరిగి నవి. ఇందలి వివాదాంశములు మూఁడు (౧) శివరా, తి మాహాత్మ్య మునకు మూలాధారమేది? (9) శీనాథుఁడు నాల్టా శ్వాసములు మూతమే రచియించెనా ? (3) శీనాథుఁడు పువ్వలపు శాంతయ్యకుఁ గృతియిచ్చెనా ? లేక శీనాథుని యనంతరము శాంతయ్య యొ వరి కెవ్రSణి కృత్యాదిని దనకంకితమైనట్లు వా యించుకొనియెనా ? W. ఈ గంథమునకు మూలము శంకర సంహిత యనియు దీనినే cూ శానసంహిత యందుర నియు శీతముయ్యగారి వాదము. ఈ గంథ ములు రెండును వేజనియు, సేశానసంహితయే యీగంథమున కాధా గమనియు, శాస్త్ర లుగారియ భిప్రాయము. శివ రాతిమా ప-శత్యమునః