పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

| J 7 చి ざ、す నిప్పించినట్టు కృ ఆ అనవేమా రెడ్డి వియ్యంకుఁడేమో ! తక్కిన వాకెవ్వరో జేలియదు. చోడ భ కి రాజు ౧3 2ం • పాంతము వాఁడు. ఈతఁ డౌ తఁడై న سته تصمستمعي* اماس ది పద్యమువలనఁ దెలియుచున్నది. భ_క్తి కాజు & శివాథుఁడు సు శాంతయయు సమకాలికులుగాకి యీ కృతి పదాన }* معاييsaة 零儿 భీ. వుస త్ళ వుగు సి. 常 翌3っ→ మాహాత్మ్యిమునాలుగా శ్వాసములు మా తే మె యిప్ప డు కన్పేట్టు చున్నది. " గు భౌ9 తమున నిున్న: - 8 గి. పరము మువులు సెూ కౌహసంభవుని సూత్రు భ క్రీఁ బూజించి యధిక శాస్తారు N 8వు S عبجيخونة تعـاسـ “ భటులు ప్రమథు•) చే భంగపడుట చూచి స్నఁ బోయి యమం డేమి చేసెఁ బిదప ! అను పద్యమును బట్టి ,כככ os 535 గొంత గంథ ముండవలయు నని నోచుచున్నది. శీనాథుఁడు శ్రేమ భాగమును రచింప లేదో, రచించి ను స ది వునకు లభ్యముకా లేదో తెలియదు. శీనాథుఁ డింతియే వ్రాయ పిలపెట్టెనని కొందఱనుచున్నారు. కాని రూయూ హ సమం జసమైన ది కాదు. శీనాథుఁడు నాల్లా శ్వాసము లే వాయఁ దలఁచి నచో సంతటిఖో ముగించి వేయును గాని, వమిచ్చేఁ బిదప ? అని పశ్నించి దానితో నంతము సేయఁడు. శీనాథున క వసానము తట స్థించుటచే సీగ్రంథమాగిపోయెనిని కొందఱి వుత్తము. అదియేసత్యము కావచ్చును. తరువాతి భాగముకూడ రచించియున్నను నది కాల గర్భమునఁ బడిపోయి యుండునని కొంద ఆందురు. కొని యూ యూహ కాధారము లేదు _: శివరాత్రి మాహాత్మ్య రచనా" కాలము : ఈ గంథరచనా కాలమునుగూర్చి శీనాథుఁ డేమియుఁ జెప్ప లేదు. హరవిలాస నైషధములకు బిదప భీమఖండమునకు మునుపు