పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1C4 е о & 1 & & е ә ол = అల్లాడ రెడ్డి జ్యేష్ట సోదరుడై న (పోలారెడ్డికుమారుఁ డగు నవ ^^ - 2 3 بسسسة G zo"E-or: *** sex. Soos C. P. 11 of 1938, S. I. I. vol ਾ W, No. 104) కనబడుచున్న వి ఆ ఛాపనము ల భోఁ గావి چs-o جام-بچ ج మ3 < కై శ్రేచు. వా రువు అల్లాడ రెడ్డి కువూ బ్ర్కొ # بود. لفينية , లీసియుండి ని త^ చ:చు వ్నది. వార్ శాసనములు క్యూ y • 5వ ప్ "వు పాటు —కృతిప! దంతులూరి గ న్ని భూషా to లుఁడు. ఈ ఏపు యమున శ్రీనాథ మొన సెట్లు వాసియున్నారు. శీనాథుడు ధనంజయవిజయ మును పేరు \ల గంథమును దం తులూరి గన్నభూపాలుని పేర రచి:చినట్లు మూర్తిత యోపాఖ్యాన మను పబంధమునఁ గలదు. మూర్తిత యోపాఖ్యానము దంతులూరి బాపిరాజు రచించినది. ఆతఁ డిప్పటికి నూతేండ్లవాఁడు. 熱. అహీతదర్గాధ్యడు లద్భుతం 20○るのXc డి కైవడి విల్చె దాడినాడ سیاسته అశ్వద దానివిద్యా కౌతములచేతఁ బతి యెవ్వరును లేక పతిభ గాంచె తనకీ_త్తి దశదిగంతరి గీయమానమై కనుపట ధర్మమార్గంబు oë-9. To ○ (مع శీనాథ సుకవీందు) చే ధనంజయ విజ యం బనుసత్కా- ఎ్న మొనను వెలసి గీ నృపతిమాతుం డె నిజపాదనీరజాత ఘటిత కోటీర వైరిభూ కాంతమూన సాంతర భయాపహార శీ) దంతులూరి గన్నభూపాలవకాళి ! దోర్టర్వశాలి !