పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–26] *) ് - ാ മാ 101 "তু". మార్కండేయమహేశ్వసం డఖలసా వూ జ్వంబుఁ 8יגלר(ogc ידל నర్కే_ందు ల్లలయంతకాలము తదీయరాం ఫీ క్వయిగా భక్తి 3○ పర్కో-దంచితభాగ్యసంపదల నామ్మోమండలీ వల్లభుల్ కోర్కు-ల్నిండఁగ సేవకత్వమునఁ గ్లై కొం డాయ రైశ్వర్యముల్. § దీనినిబట్టి అన్నా గెడ్డి కీ. శ. ౧క 33 లోఁ జనిపోయినట్లు నిశ్చ

  • . تقنيبة

oుOప నచ్చును. で ཁམཁན་སྤྲུལ་نتيجة

_ *$ళ 曙 ਾ: كي يجيه *** 町 躍 -: 試こ姿。 5 る。 .شي ” R33 వు t_ _ so میخهها جمعیت ఇతఁడే కాశీఖండకృతిపతి. అనితల్లి భర్త, ఇతఁడు గోదావరి, విశాఖపట్టణము, గంజాము మండలములనుగూడఁ బాలించినట్లు ‘ਝਦੇ ఖండమునందలి యీ క్రింది పద్యముల వలనఁ దెలియుచు న్నది. 击。 పాకటవి క్రమస్ఫురణ రాజమహేంద్రము יו7מי ס' 23יס నేకసి తాతప, తిమున నేలెను వీరనృపాలుఁ డు త్తమ శ్లోకుఁడు వేమ శౌరియనుజండు సమున్నత వైభవాఢ్యుఁడున్ చీకటియున్ గళింగయును జిల్కసము దము సింహశైలమున్. ఉత్సాహ. అసమ బాణనిభవిలాస | యాజిగాండి వాయుధా ! బసవశంకరా ! విశుద్ధపంట శేఖరాన్వయా ! కసిమికోట వెంకటాయ కప్పకొండ కిల్లెడా ద్యసు హృదవనిపాంతరంగ హాలహలవిషానలా ! ఇతఁడు శివభక్తుఁడు ధర్మాత్ముడు నైనట్లు కాశీఖండమునం దలి పద్యములు చెప్పచున్నవి. ఇతఁడెప్పడు చనిపోయెనో తెలియదు. క్రీ. శ. ౧ర 3ర వఱకు సీతఁడు జీవించియున్న మాట వాస్తవము. ౧ర 3ూ వఱకును జీవించియుండునని యూహింప వచ్చును. ఈఠని సోదరులు కూడ ఈ ప్రాంతమున నే చనిపోయి యుందురు. రెడ్డిరాజులకుఁ దరువాత రాజమహేం, దవర రాజ్యము ఆన్న దేవచోడుని వశ మయ్యెనని ۔یہ؟ STOదఱును గజపతుల వశమయ్యెనని కొందఱును దలంచుచున్నారు.