పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

100 ఆ 0 ధ కవి త ర ం గి ? (Further sources of Vizianagara history Page 102) వాసి అందుల కాధారము {A R. 424 and 426 of 1893}:53 2-3, నాగా కు. కాని యూ శాసనము లల్లాడ వేమూ రెడ్డి వ్రాయించినవికావు. అల్లాడ వేమారెడ్డి తనకిచ్చిన వృత్తిలోనుం తానీధర|్మమును గావిం విఖి నది వు33ుక బాహ్మణుఁడు వాయించినవి. కావున నల్లాడ వేమూ రెడ్డి ౧ర 32 వఆకు జీవించి యున్న బ్లీ శాసనములు ఋజువు సేయవు. దాక్షారామస తమునకు అల్లాడ రెడ్డి కు వూ కు లె న వూ రెడ్డి, వీ3 భదా రెడ్డి, దొడ్డారెడ్డి అనునువ్వురును గలసి పండెండు వేలపలముల యెత్తుగల కంచు ఘంట యోుకటి భౌ శ. ౧ 3> E ఆనంద నావు సంవత్సర వైశాఖ బ ౧ 3 బుధవారము నాఁడో`సంగి నట్లోక శాసనమున్నది. (భారతి సం ౧= భా 9) దీనినిబట్టి యానాఁటి కీము వ్వురు నున్నారనుట స్పష్టము. ද්‍රිකට් కనిష్టసోదరుఁ డైన అన్నయ రెడ్డి శాసనము లేవియుఁ గన్పట్టుట లేదు, ఈ ఘంట శాసనములో సీతని పేరు లేకుండుటచే నితఁడంతికు పూర్వమే చనిపో యోనని తోఁచుచున్నది. కాశీఖండములో శీనాథుఁ డన్నయ రెడ్డిని రెండు పద్యములలో వంచియున్నాడు. ఆందో`కటింుది. వు సరి తే రీజలరాశి వేష్టిత మహీచ కంబున པིའུ། కనూ పర గాండీవికిఁ జక వాళ మహిభృత్పర్యంత విశ్వంభరో ద్ధరణ పౌఢభుజాభుజంగమునకున్ ధాత్రీశునల్లాడ భూ వరు నన్నయ్య కకుంఠ వాజ్మయకళా వైకుంఠ రాట్మయ్యకున్. కాశీఖండమున నల్లాడ రెడ్డికుమారులు నలుగురిని వర్ణించివారి కాయురారోగైశ్వర్యములు గలుగునట్లు శీనాథుఁ డీ కింది పద్యమునఁ జెప్పియుండుటచేఁ గాశీఖండరచనము క్రీ. శ. ౧ర 3ం-౧ర 33 నడువు రచితమయ్యెనని నిస్సంశయముగాఁ జెప్పవచ్చును.