పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5–24 *} నౌ భుఁ డు 93 |

ూxసాలు. హ Bమా గ్రాం హ వూ ; రాయలకు వూ రే కాదు. జాపేూ, .

فقدسيبـ కాటయ పభునకు భార్య యునుగాను. కునూ రె. బ. శి. استیاس- گاهی بع - صيد. లింXము పంతులు గారు ' ' కాంు య వేవ్లూ రేడీ ౧ 3 -- వ تصم أقيمة వాంతమునఁ గాలధర్మను ミ"○ずさマー -ど、さ支委を送でマe)。Nyい-°き -xxママ تنبأ వ చిప్స; తుఁడు ను వూ 8 వూ - "రాయు యున్స్పిర క్షు -్కను ST గ్రాకెను క్త నా ములో విల్లున్నది. ఆ నివాసీ పై ను న: నా దామాగ్రించి లాయి. న్నా గు. ఇదియ ను 2గా వా కేు. ష:ు వాపూ గునంగా శs Eూ పంక్తులు గా చెప బే -- , "... చి క్పాలను డి విక్షాగా పామే

  • فة الحية o سکس هشت - سد ۔ ۔ ۔ ؟--> جب యని యజ్ఞమగు గున్న. పై ములో హ హ - బ వివాహపశి Jప

+. : య న్నది. కాని కాయి రెడ్డి వివాహపశంస లేదు. శీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు శ్లోకమునఁగలపుత్తడౌహి kapsmo * ്._ സ് .مقبیس తి శిబ్దములను సవరించి శృంగా శీనాథమినఁ బ టించుచు న S&b కను రెం:ు తప్పలు గ ల నని తలంచి వా కానివి గూడదిద్దిరి. ఆ సందర్బ § so మున వారు వాసిన వాక్వి ములివి (284-288 ్చుటలు ) ...' ○ .ممd "క్రౌంచ మూఁగి యందలి యసంగతిని దెల్చెదవు. ఆల్లాడ రెడ్డి お Qs యని యు, నా హరి హ రాంబ కాటయ వేముషాకుఁ గొడుకుఁగూతు నియు పెద్దకుమాసఁడగు す Nreでを8 రివూ రాcబయను నామె భార్య 7గాటయకుఁ గూరతు , నియుఁ జతుస్సముదములను నేలుచున్న మారి హరజోణిపతికిఁ గూఁతుగూతునియు బయిజ్లోకమున కర్థము... ... ఆశ్లోకమిప్పడున్నప్లే యుడు నేని, కాటయ వేమునకుఁ గాటయయని కవూరుఁడు కలఁడనియు నా తఁడు హరిహర రాయల యల్లుఁడనియు, నా కాటయకూఁతురు హరిహరాంబయనియు నేర్పిడును. హరిహరాం బను బెండ్లియాడిన వేమారెడ్డి యల్లయ్యకుమాసం డగుట వీరభదా రెడ్డి యన్నయగుట, మనమింతికు ముందెరుఁగుదుము. మరియు నావీర భద్రారెడ్డి, కాటయవేమునికూతురగు నని తెల్లికి భర్త యని కూడ