పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

92 ఆంధ కి వితిరంగిణి నున్నమి అందలిశ్లోకములును సినియే కావున మన చర్చ కీ శాసననామ మడ్డముకాదు. ఈ శాసనము శా. శ. ౧ 3>g ఆనంద సంవత్సర జ్యేష్ట ువ-Q్సళ్ల ఆ వూ వాస్యా సోవు వాూ గ్రఃము. ($). శ. ౧ర 35 జూన్ నెల 2 వ శేషే) సూర్యగ°హణమునాఁడు పట్టినది. బార్నెటు పం

  • D డి శ్రుఁ డీశాసన వ్యాఖ్యానములో నొక వంశవృక్షము నిచ్చుచు నందుఁ

蠟 గాలయ వేముని భార్య మల్లాంబిక కునూరగిరి రెడ్డికి సోదరియు ని చూస్తి యున్నాడు. కానియందుల కాధారమనీయ లేదు. మల్లాంబికముక్కం టి రాజు వ కు సోదరి యుని శ్రీ రు పత్రి శాసనము వలన వునకుఁ దెలిసినది. కావున గాగ్నెటు వ్రాసిన దంగీకా క్యముకాదు. عيبي ബള്ള مفساس ۔ పైశ్లోకములో రెండు తప్పలున్నవి. ‘పత్తిం” అనుశబ్దమును לל ר, ול %-9ט--6 6 ඒ 5 § -ঈ ০৭s ۹۹۹ است. و لا حر ت م عمل ه ٤ పత్తిం” అనియును, “జాహితn అనుశాబ్దము ను "డె హితీం అనియును జదువవలసియున్నది. లేనిచో నిన్వయము గ్రుడు రక్ష యర్థ శూన్యమగును కావున నాశబ్దములను సవరించుటలోఁదప్ప లేదు. ఈ వూర్పును చేయకుండ శీ'చిలుకూరి వీరభ ద రావుగా * \. rv కమును దాహగించుటయేగాక పెళ్లో కాగ్రము నిట్లు వాసియున్నారు. .ேசிெ) Փ: ry ノ (ఆంధులచరితి మూఁడవ భాగము ౧కార-౧FXపుటులు) “కాటయ వేమారెడ్డి పబలుఁడనియు, కుమారగిరి రెడ్డికి మంశ్రీ యు, సేనాపతియు, రాజివు హేంద వర రాజ్యమున కధిపతియ నై యున్న వాఁడని యొకింగి యాతనిఖో మైతిగ ను న్న యెడలగజపతుల వలన నేహా నియుఁ దనసామాజ్యమునకు సంభవింపదని తలంచి రాజా ధి జరాజపరమేశ్వరుండను బిరు దాభిధానము X ల హగ్రి హర దేవ రాయలు తనకుమారై హరిహరాంబ యనునా మెను కాటయ వేవూ రెడ్డి పుత్తుఁడగు కాటయపభునకిచ్చి వివాహముఁజేసెను. ఈ వివాహ పిమయము అల్లాడ రెడ్డి కోరుమిల్లి శాసనములో వక్కాణింపఁబడినది.’ ఆగంథములోనే మఱియొక తావునఁగూడ హరిహరాంబ కాటయ వేముని కొడుకగు కాటయ ప్రభుని భార్యయని వాసియున్నారు. ఇది