పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

52

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము
నెసఁగ నొసఁగెడి నా త్రికోటీశు నీశు
నర్థిఁబూజించి దిక్పాలకా ద్యమర్త్య
గరుడ గంధర్వ యక్ష కిన్నరులు నరులు
నిజ మనోభీష్ట సిద్ధులు నెమ్మిఁగనిరి.61

ఆ కోటీశ్వరుఁగొల్చి యోగు లిల బ్రహ్మైక్యానుసంధానులై
రా కోటీశ్వరుఁ గొల్చి భక్తు లొగి తారాద్రీంద్ర సంవాసులై
రా కోటీశ్వరుఁ గొల్చి కర్మఠులు దేవావాస సంచారులై
రా కోటీశ్వరుఁగొల్చి లౌకికులు నిత్యైశ్వర్యులై రెంతయున్ .62

ఏమని చెప్పవచ్చుఁ బరమేశుని కన్నగమందుఁ బ్రేమ సు
శ్రీ మహనీయ బిల్వవనసీమల గాంచన పుల్లహల్ల కో
ద్దామ సరోవరంబుల సుధామధుజీవన నిర్ఘరంబు లం
దా మునికోటితోడ ననయంబు విహారముసల్పు నెంతయున్.63

మూఁడు మూర్తుల రూపమౌ మూఁడు శిఖర
ములునుగాక యితర దేవమూర్తులయిన
హ్రస్వశిఖరంబు లెన్నేని య గ్గిరీంద్ర
మందు గల వన్నియునుజెప్ప నలవియగునె :

గుహలును బిలములు కొనలును
బహుళముగా బిల్వవనులు వాపీతతులున్
మహిమాస్పద సిద్ధక్రియ
లహహ : యసంఖ్యంబు లెపుడు న గ్గిరిమీఁదన్ .65

కరిహరి శంబర కాసర
కరిహరి భల్లూక గవయ గండక చమరీ
శరభ వ్యాఘ్రాదిభయం
కర మృగము లనేకకోట్లు గల వ గ్గిరిపై,66