పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

50

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము


ఫలశ్రుతి


ఈ కథ వినినను జదివినఁ
బ్రాకటముగ భోగమోక్షపదవులు గలుగున్
జేకూరు ముక్తి సౌఖ్యం
బాకల్పాంతంబు కీర్తి యవనిని నిలుచున్ .53

అనిన మహాదేవున కుమాదేవి యిట్లనియె.54


రత్నకాంచన రాజిత రాజితంబు
లైన శైలంబులను బాసి యంధకారి
ఘోరపాషాణ జర్జర ధారుణీధ్ర
శిఖర మెట్టులుచేరెనో చెప్పు మభవ:55

అన విని శంకరుఁ డిట్లను
వినుము త్రికూటాద్రిరాజ విభవము జెప్పం
గను శక్యమౌనె యేరికి
ముని సుర గంధర్వ సిద్ధ పూజిత మెపుడు.56

త్రికూటాద్రిమహిమ


పూర్వయుగంబుల భూరి రాజిత రత్న
           శృంగ సంఘాతమై చెలఁగుచుండి
కలియుగంబున శిలాకలిత శృంగంబయ్యె
           నిదిగాక యి న్నగం బెంచిచూడ
సరసిజభవ విష్ణు శర్వ మహేశ స
           దాశివమూర్తియై తనరుచుండు
శృంగంబులును మూఁడు శివహరిబ్రహ్మలు
          నగరాజ మీశ్వరుండగుఁ దదగ్ర