పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

46

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యముఈలీలన్ స్మరణంబు సేయుటకు నయ్యీశ స్వరూపంబు దా
నాలోకించినగాక శక్యమగునే యట్లౌటఁ దత్ప్రాప్తికై
చాలన్ మోచకదాయి సద్గురు తను స్వాంతార్థ దానంబుచే
నోలిం బూజ యొనర్పగాఁదగు మహాయోగ్య ప్రకారంబునన్.34

ఇక మోచకప్రద గురుని రూపంబెట్లనిన35

క్ష్మా దేవతగురుండు సకల వర్ణాళికి
            బ్రాహ్మణేతరులకు బార్థివుండు
వైశ్యుండు గురుఁడగు వైశ్యశూద్రులకును
           స్త్రీ, శూద్రులకు గురుసిద్ధిగాఁగ
నఖిలాశ్రమంబుల కాత్మవిదుండగు
            బ్రాహ్మణుండు గురుండు బ్రజ్ఞవలన
వర్ణాశ్రమంబుల వాసనల్ విడనాడి
            మహి నతి వర్ణాశ్రమస్థుఁడగుచు
            
విగత కామాది షడ్వర్గ విభవుఁడగుచు
సమధికోన్మత్త బాలపిశాచవృత్తి
నరుగునాతండు ననుబోలె నఖిలమునకు
జూడ గురుఁడగుగాని శిష్యుండుగాఁడు.36

గురుమహిమ లిట్టివనుచును
బరగన్ భాషింపవశమె భాషాపతికిన్
గురుమహిమ తెలియనేరని
నరునకు మోక్షంబులేదు నానాగతులన్ .37

హరుఁడు కోపింప రక్షించు గురువరుండు
గురుఁడు కోపింప రక్షింప ధరణిగల రె