పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

43

బలుకుదురు కొంద అంబర భ్రాంతిదొలఁగు
టెట్లొకోయని యెంచ రొకింతయైన.21

బయలిదె బ్రహ్మంబైనను
వియదాకృతియెద్ది దాని వెదుకంగదగు
వియడాత్మలకును రూపము
లయి తగు శబ్దం బశబ్దమనునవి వినుడీ :22

ఇట్లశబ్దంబగు బ్రహ్మం బీ బయలేయని యూహించునెడ నది మనంబునకు విషయంబగుట బ్రహ్మంబెట్లగు నిర్విషయంబగు బ్రహ్మంబు దానిచేతం దెలియంబడదు. తెలియఁబడెనేని సవిషయంబగు నిట్టియెడ నీ ప్రపంచం బంతయు బ్రహ్మంబేయని పలుకుట స్వానుభవంబుగా దట్లగుట నుపదేశసమ యంబునందె శక్తిపాతవశంబున సంకల్పకూన్యంబై శరీరపతనంబైన యప్పుడు బ్రహ్మంబు తానగునంత నీ జగజ్జాలంబంతయు బ్రహ్మంబని స్వానుభవంబునం దెలియంబడునట్టి శక్తిపాతంబు మోచకానుగ్రహంబునం గాని కా దట్లగుట మోచకోపాసనంబు చేయవలయు నదెట్లనిన23

ముక్తియును ముక్త్యుపాయంబు మోచకుండు
యోచనప్రదుఁడను నాల్గు ముఖ్యముగను
శ్రుతులు వివరించిపల్కు విశ్రుతముగాఁగ
బరగ దీనిని వరుసతో నెఱుఁగవలయు.24


అందు ముక్తి చతుర్విధ యగు నెట్లనిన25


సాలోక్యము సామీప్యము
చాలగ సారూప్యవదము సాయుజ్యంబున్
నాలుగు ముక్తులు గలవట
మేలౌ సాయుజ్యపద మమేయము దలఁప౯.26