పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

33నీవు పరాత్పర నిర్గుణ బ్రహ్మమౌ
             హరుఁడవు, నేను నీ పురుషశక్తి
నగుదు, నీకును నాకు నొగి భేదమనరాదు,
             త్రిపురాసురులఁ జంపఁదివురు నీకు
బాణమైతిని, నేఁడు పాపాత్ము దక్షుని
             శివవిరోధినిఁ బట్టి శిక్ష నేయఁ
దలఁచు నీకును వేడ్కఁ దగు సహాయము జేతు,
             జగతి శివద్రోహిఁ జంపవలయు,

ననుచు నుతిసేయు విష్ణునియందుఁ గరుణ
దొడర మన్నించి దక్షునికడకుఁ జనియె,
శమిత సమవర్తి దేవతా చక్రవర్తి
పటుతరస్ఫూర్తి శ్రీ వీరభద్రమూర్తి. 130

ఆ వీరభద్రుఁ గనుఁగొని
భావంబున బెరుకుదోఁప భయమున దక్షుం
డీవీర మూర్తి యెన్నడు
నేవిన్నదిగాదు చూచియే నెఱుఁగఁగదా ! 131

అనుచుఁజింతించి శంభునిందాఘఫలము
తప్పునేయంచు మిగుల సంతాపమొందె
నీచునకు శిక్షచే బుద్ధి తోఁచుఁగాని
పుట్ట దెందు వివేకంబు బోధచేత. 132

అంత వీరుండు నిశిత వాలాగ్రమునను
దక్షుని శిరంబు ఖండించి దహనశిఖల
వ్రేల్చె శివనింద కిదియపోఁవిథి యటంచు
దెల్పురీతిని సురలు భీతిని జలింప. 133