పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

25


అనిన దదీచి యిట్లనియె. 101


నీవు శివనిందఁ జేసిన నీచవాక్య
ములకు నుత్యర్థముంట నే దెలిసియుంట
బ్రదికితివిగాక, శివనింద పలుకు వినిన
బ్రతుకరా దేరికై నను బాపచరిత ! 102

శివదేవుని, శివభక్తుల,
శివయోగము, శివపురాణ సిద్ధాంతంబున్
గువిచారత నిందించిన
శివనింద యనంగఁబడును జెప్పఁగ నేలా? 103

తల్లినిఁ దండ్రినిన్‌ సుతుల దాతను దైవము నెల్లవారలన్‌
బల్లిదులైన యా నృపులఁ బట్టి వధింతురు నిందఁ జేసినన్
జెల్లునె నీకు దక్ష ! శివు చిన్మయు నిందయొనర్ప నక్కటా !
యెల్ల శరీరధారులకు నీపని కూడదు కూడ దెంతయున్‌. 104

దక్షా ! నీవు శివు న్భజించి మును తద్దాక్షిణ్య వీక్షాప్తిచే
నక్షీణాద్భుత సంపద ల్గని యనంతైశ్వర్య మత్తుండవై
కుక్షిస్థాఖిల లోకు నయ్యభవు సంకోచింప కుద్వృత్తిచే
నాక్షేపంబులు బల్కినా వకట : మోహ బ్రాంత చిత్తంబునన్‌. 105

అర్థయుతముగ సర్వవేదాళిఁ జదివి
శంభు భక్తుండవయ్యును సర్వవేది
వయ్యు శివనిందసేయుట యరసిచూడ
ప్రకటితైశ్వర్య సంప్రాప్తివలనఁ గాదె ! 106

ధనధాన్య వస్తువాహన దాసదాస్యాది
              కలిత సద్గృహరాజి గలిగెనేని