పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రబంధరచనావిషయము


శాలివాహశకాఖ్య సంవత్చరంబులు
            వేదాద్రి గిరి శశి విదిత సంఖ్య
గల విరోధికృదబ్ద కలిత మాఘాసిత
            వరచతుర్దశి శివ వాసరమున
శ్రీ యెల్లమందాద్రి సేవింప సకుటుంబ
            ముగ నేఁగి య మ్మహా నగముమీఁద
శివరాత్రి యుపవాస శివలింగ దర్శన
            జాగర బిల్వార్చ నాగమోక్త

వినతు లాదిగ సత్కర్మ వితతి సల్పి
శివుని మదినిల్పి తత్పద చింతనంబు
జేసి యమ్మహోత్సవ పరిస్థితుల నెల్ల
సుమహితాశ్చర్య మొందుచుఁ జూచుచుంటి. 58

అంతట నేను సకల దిగ్దేశ సమాయాత భూసుర వ్రాతంబుల విలోకించి యిట్టి మహోత్సవంబు మీర లెందై నఁ గంటిరే యనిన వార లిట్లనిరి. 59


ఇలను బ్రాగంబోధిఁ గల జగన్నాథాది
           సుకర స్థలంబులఁ జూచినార
మిల దక్షిణాంభోధీ నెలమి రామేశాది
           ప్రాచీన భూముల జూచినార
మిల పశ్చిమాంభోధి నెసఁగు గోకర్ణాది
          శుద్ధోత్సవంబులు చూచినార
మిల నుత్తరంబున వెలయు కేదారాది
         శుంభత్ప్రభావముల్‌ జూచినాము