పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

148

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము


గుడిపై నఖండదీపము
పుడమికి గనిపింపఁ జూచి భూమీజనముల్‌
నడురేయి మింట సూర్యుడు
పొడమె నిదేమొయని భీతిఁ జొందెద రచటన్‌. 294

గిరిరాజ మూర్ధసంకీలితాద్భుత రుచి
           జ్యోతిర్ల తాకృతి స్ఫురణ లనఁగ
కుధరేంద్ర సానుసంకుచితాభ్రమండల
           లాలిత నవతటిల్లతిక లనఁగ
తద్గిరీశ గిరీశ తత శిరోభాగస్థ
           పీతభాస్వర జటావితతి యనఁగ
భూధరాగ్ర విహార భూరిసిద్ధ వ్రాత
           విజ్ఞానదీపికా విభవ మనఁగ

పర్వతము మీఁద గుడి చుట్టు ప్రభలచుట్టు
వనులచుట్టు నసంఖ్యముల్‌ ప్రజలు వెట్టు
నమలరోచిరఖండదీపములు వెలుఁగు
గరిమతోడ లింగోద్భవ కాలమునను. 295

గిరిక్రింద జరుగు నుత్సవ
మరుదై వర్తింప నమరు లంబరవీథన్
వర దివ్యయాన గతులై
పరికింతురు సతులఁగూడి ధావంబలరన్. 296

జగతిలోఁ గల్గు పుణ్యభూస్థలుల యందు
సేయు నుత్సవకోటులు చెప్పనేల?
ధర్మకర్తల యాధీనతను వహించు
నిచటఁ గోటీశ్వరాధీన మెంచిచూడ. 297