పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

137


కూట కూటంబుల గురునితంబంబుల
           వర బిల్వ కాంతార వాటికలను
దొనల తీరంబున ఘన తటాక ప్రాంత
           ముల తింత్రిణీ వృక్ష మూలములను
కాసారముల చెంత గండోపల శ్రేణి
           నీడల వల్లికా నిలయములను

వీరమాహేశ్వరాళికి విప్రతతికి
భక్తి సంతర్పణము జేసి పార్థి వార్య
శూద్ర సంకీర్ణకులుల కక్షుద్ర గతిని
నన్న మిడుదురు కోటీశ్వరార్పణముగ. 255

అమ్మహాస్థలి మాఘ మాసమ్మునందు
స్నానములు జేసి భూసుర సమితి కన్న
దాన మొవరింప నశ్వ మేధంబు లొక్క
కోటి చేసిన ఫలమబ్బు కుధరతనయ. 256

అంత శివరాత్రి చేరువైన దిశల
నుండియేతెంచు తండోపతండముగను
వరప్రభాతతి తన్మహోవై భవంబు
శేషభాషాపతులకైన జెప్పఁదరమె. 257

నిడుదలౌ వేణువుల్‌ నిలువుగా సవరించి
            పై చిత్రపటములు బాగ గట్టి
శిఖరాగ్ర కలశముల్‌ చెలువుగాఁ బొసఁగించి
            ముకుర నికరము నిమ్ముగ నమర్చి
పుష్పమాలికల నింపుగ నంతటం జుట్టి
            ఘంటాశతము లిరుగడల గట్టి