పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

126

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము


మూఁడు కూటంబులను జాల మొనసియున్న
య న్నగేంద్రంబు పంచదశాక్షరి యన
కలిత సౌభాగ్య మోక్షము ల్గలుగఁజేయుఁ
ద న్నుపాసనఁ జేసెడి ధన్యులకును. 199

స్థలలింగ తీర్థకోటుల
కలఘుతర మహాధికార మబ్బుటవలనన్‌
గలిగెను గోటీశాభిధ
మిలలో నా లింగమూర్తి కేమనవచ్చున్‌ ? 200

మాలిని :

దిగధిపనుతకీ ర్తిన్‌, దివ్య కోటీశమూర్తిన్‌
విగళిత సమవర్తిన్‌, భీతభక్త ప్రపూర్తిన్‌
మృగధరు నతిభక్తిన్‌, మించి పూజించిరేనిన్‌
ఖగ గమనసమానాఖండభాగ్యంబు గల్గున్‌. 201

కోటీశుఁ గొలుచు సజ్జన
కోటికి నందంగరాని కోర్కులుగలవే ?
యేటికి మపసం సేవన
లేటికి కృష్యాదిబాధ లీ మనుజులకున్‌? 202

తరళ :

గరళ కంధరు, భక్తవత్సలు, కామితార్థదు, శంకరున్‌,
పురనిషూదను, చంద్రశేఖరు, భూతనాయకు, శాశ్వతున్‌,
గురుతరాకృతి, దక్షిణాస్యుని, గోటిలింగముఁ గొల్చినన్‌
దొరకు నిప్పుడె భుక్తి ము క్తికి దుష్టశత్రువినాశమౌ. 203

చిత్రపదము :

గురువరేణ్యునిన్‌ గోటిలింగమున్‌
పరశివాకృతిన్‌ భక్తి వేద్యునిన్‌