పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

93

ఫాలంబునను సితభస్మ త్రిపుండ్రంబు
          కరముల రుద్రాక్ష కంకణములు
గండపాళిని తామ్రకుండల ద్వితీయంబు
          శిరమున రుద్రాక్ష వరకిరీట
మురమున భుజముల నురు భస్మరేఖలు
          గళమున రుద్రాక్ష కంఠమాల
ముఖమున పంచార్ణ మూలమంత్రంబును
          సందికట్టునఁ దరుణేందు ధరుడుఁ
గలిగి పుంభావభక్తి నా గరళకంఠు
భ క్తజనముల శ్రీ పాదపద్మములకు
పూజగావించి మోదించు భూరియశుఁడు
కోరెవంశసుధాంభోధి కుముదహితుఁడు.31

అమ్మహాత్ముండు మహిత నిష్ణానురక్తి
సేయు శివపూజ మహిమంబుఁ జెప్పఁదరమె
షట్స్థలంబుల షడ్లింగ సదనములను
వర్ష దర్పణ లీల లేర్పడ రచింతు,32

సాలంకయ్య కథ

భక్తస్థలంబున భక్తుఁడై విలసిల్లె
           మాహేశ్వరస్థలి మహిత నిష్ఠు
డై ప్రసాదస్థలి నవధానియై ప్రాణ
           లింగాఖ్య సుస్థలి లీన తాను
భవుఁడౌచును శరస్థల వివర్థితానందు
           డై యైక్య సుస్థలి నైక్యుఁడగుచు
గురు లింగజంగమాకుంఠితై క్యస్థితి
           నెఱిఁగి తద్రూపంబు లిష్టగతిని .