పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

92

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యముబేరమెఱుగక తాను గుబేరుఁడయ్యే
ధనదుఁడనుచును లాభంబు దప్పకుండ
బేరములుజేసి తాము కుబేరులైరి
తత్పురీస్థిత వణిజులు ధనము కలిమి.28

బలుఁడు హలంబుబూని నిరపాయముగా యమునాతటంబునన్
చలమున దున్ని సస్యఫల సంగతిఁ గాంచెనెయంచు నెంచుచున్
హల మటు బూని వేడ్క నిఖిలావని దున్ని సమస్త సస్యముల్
ఫలితముగాఁగ జేతురు శుభస్థితిఁ ద త్పురి శూద్రు లెంతయున్ .28

తారలా యివి గావు మారుని వలచేతి
        తలిరాకు నెలబాకు తళుకులేమొ
తళుకులా యివి గావు దర్పకు నెమ్మేని
        మెఱుగారు సొమ్ముల మెఱవులేమొ
మెఱపులా యివి గావు మీనాంకునెలతోడి
         ప్రతిలేని జిగిజాగి లతికలేమొ
లతికిలా యివి గావు రతిరాజునకునిచ్చు
        కలిత మంగళదీప కలికలేమొ
యనుచు సభికులు నుతియింప నఖిల దేశ
సభిక సభలందు నాట్యము ల్సలుపనేర్చి
ధనములార్జించి కామతంత్రముల మించి
వారపతు లుందు రప్పురవరమునందు, 29

మఱియు నిట్లు ప్రచండోద్దండ వేదండ ప్రకాండ కాండోద్భట రథ తురంగ
చతురంగ సేనాసమేతంబై యఖండ లక్ష్మీకటాక్ష వీక్షాడంబర విడంబితం
బగు న న్నగరీవతంసంబునందు భక్తకులశ్రేష్ఠుండును కోరె వంశ సుధాం
భోధిరాకాశశాంకుండును సాలంకాఖ్యుండగు నొక్క భక్తపుంగవుం
డనుజ చతుష్టయ సహితుండయి విరాజిల్లు తత్ప్రభావం బెట్టిదనిన.30