పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

81


వీరజలంధర మర్దనలింగం - బ్రహ్మశిరోహర పావనలింగం
దక్షమఖక్షయ దక్షిణలింగం - ధీమహి పాపవినాశనలింగం.194

పాపవినాశ విచక్షణలింగం - అర్ధశరీర శివాశ్రితలింగం
రమ్య కిరాత వపుర్ధరలింగం - ధీమహి పాపవినాశన లింగం,195

ఆస్థి విభూషణ భూషితలింగం - చండిసుపూజిత శివకరలింగం
రౌద్ర విషాద న రాజలింగం - ధీమహి పాపవినాశనలింగం. 196

కేశవదత్త సుదర్శనలింగం - స్కందశివాగమ ప్రస్తుతలింగం
ఏకపదస్థ మహేశ్వరలింగం - ధీమహి పాపవినాశనలింగం. 197

సర్వ శుభావహ చిన్మయలింగం - రమ్యవటస్థల రాజితలింగం
విష్ణు విరించి సమర్చితలింగం - ధీమహి పాపవినాశనలింగం. 198

చిత్రపదవృత్తము :

పాప మోచనం ఫాలలోచనం - శమన నిగ్రహం శాంతవిగ్రహం
భ క్తపోషణం భవవిశోషణం - భుక్తిముక్తిదం త్వా మహం భజే. 199

నమో నమస్తే జగదేకనాథ - నమో నమస్తే గిరిజాపతే ప్రభో
నమోనమః పాపవినాశనే - నమోనమస్తే వృషభేంద్రవాహన. 200


అని ఇట్లమ్మహావిష్ణుం డా లింగమూర్తిని వినుతించి నేఁడాదిగా నిచ్చట.
కేతెంచువారలు ముందుగా పాపవినాశన జలంబులం దోగి యీ లింగ
మూర్తినిఁ బూజించి సకల పాపవిముక్తులై పిదపఁ గోటీశ్వరు నీక్షించిన
సకలాభీష్టసిద్ధి యగునని సకలలోకంబుల కాజ్ఞాపించి య మ్మహాశిఖర
మధ్యస్థుండై యుండె నంతట. 201


ఆ కూటస్థ మహాబిలాంతరములం దాపశక్తి సిద్ధవ్రజం
బేకాలంబు వసించి భక్తిరతి న య్యీశాన లింగంబు న
స్తోక ప్రక్రియ బూజసేతు రది యెంతో వింతమౌ మానవా
నీకాగోచరమైన యా మహిమ వర్ణింపంగరా దేరికిన్. 202